Διατηρούνται σε εθνικό επίπεδο ορισμένες παρεκκλίσεις σύμφωνα με την απόφαση 2021/1436 της Επιτροπής της Ε.Ε.

Μια παρέκκλιση από την ADR δίνει παράταση για δύο χρόνια στην ισχύ των αδειών κυκλοφορίας μόνο των μικρών βυτιοφόρων κάτω των 4 τόνων μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης (κωδικός 1202) και τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1991 και 31ης Δεκεμβρίου 2002. Η ισχύς της νέας απόφασης λήγει την 30-6-2023.

Προκειμένου τα οχήματα τα οποία εμπίπτουν στο καθεστώς των παρεκκλίσεων να υπαχθούν στην εν λόγω παράταση, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στις αρμόδιες Δ/νσεις Μεταφορών των Περιφερειών, ώστε να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας με αναγραφή της ημερομηνίας 30.6.2023 στο πεδίο Η (διάρκεια ισχύος) της άδειας κυκλοφορίας τους. Η έκδοση της νέας άδειας γίνεται ατελώς σύμφωνα με την α.π. οικ. Α 34465/2669/25.6.2014 (ΑΔΑ: 7Θ4Γ1-4Φ5).

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος στο ΚΤΕΟ, θα ελέγχεται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και σε περίπτωση μη αναγραφής της παραπάνω ημερομηνίας λήξης, θα σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στον κωδικό 1404 «Ελλείψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας».