Κατόπιν ερωτημάτων από ομοσπονδίες Επιβατηγών Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΞΙ) της χώρας μας, για την παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) ΕΔΧ οχημάτων, που σχετίζεται με το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών, με εγκύκλιό του το υπ. Μεταφορών διευκρινίζει τα εξής:

Στις περιπτώσεις όπου μέχρι σήμερα η απόσυρση λόγω ηλικίας από την κυκλοφορία των ΕΔΧ οχημάτων λήγει στις 31/03/2021, έχουν εκδοθεί από τα ΚΤΕΟ της χώρας Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) με ημερομηνία ισχύος μικρότερης της ετήσιας διάρκειας που προβλέπεται για τα ΕΔΧ οχήματα που δεν υπερβαίνει τις 31/03/2021. Επειδή η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία απόσυρσης παρατάθηκε, εφαρμόζονται τα εξής ανά περίπτωση ημερομηνίας διενέργειας τεχνικού ελέγχου:

α) Για όσα οχήματα έχει διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος έως και 31/12/2020 και έχει εκδοθεί ΔΤΕ που ισχύει μέχρι τις 31/03/2021, παρατείνεται η ισχύς του ΔΤΕ έως τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία του προηγούμενου ελέγχου.

Παράδειγμα: Για ΕΔΧ που ελέγχθηκε σε ΚΤΕΟ στις 15/09/2020 και εφοδιάστηκε με ΔΤΕ ισχύος έως τις 31/03/2021, παρατείνεται η ισχύς του ΔΤΕ μέχρι τις 15/09/2021.

β) Για όσα οχήματα έχει διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος από 01/01/2021και μετέπειτα, τα ΔΤΕ που έχουν εκδοθεί ισχύουν μέχρι τις 31/12/2021.

Παράδειγμα: Για ΕΔΧ που ελέγχθηκε σε ΚΤΕΟ στις 18/01/2021 το ΔΤΕ που εκδόθηκε ισχύει έως τις 31/12/2021.