Παράταση καταχώρησης στοιχείων μεταχειρισμένων οχημάτων

Πέμ, 11/05/2023 - 10:17

Παράταση 6 μηνών, μέχρι 10 Οκτωβρίου 2023, δόθηκε στις προθεσμίες καταχώρησης στο ΜΕΜΟ (Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων) που αφορά περιπτώσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, για τις οποίες δεν υποβάλλεται η Δήλωση Άφιξης Οχημάτων (Δ.Α.Ο.) και ειδικότερα:

α) Για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα που προέρχονται από τρίτες Χώρες.

β) Για τις περιπτώσεις μεταφοράς οχημάτων φυσικών προσώπων προκειμένου να τελωνιστούν με τις διατάξεις απαλλαγής του τέλους ταξινόμησης, λόγω μεταφοράς της συνήθους κατοικίας τους στην Ελλάδα (μετοικεσία) και,

γ) Για τα λοιπά οχήματα του άρθρου 125 του ν.2960/2001 (Α΄ 265) (ενδεικτικά: ελκυστήρες, αυτοκίνητα ειδικών χρήσεων, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα).

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών, διευκρινίζονται τα εξής:

Όσον αφορά τις περιπτώσεις εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων για τις οποίες απαιτείται η έκδοση (ή μη) της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.), ισχύουν τα εξής:

• Για την εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων που προέρχονται από Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. των άρθρων 121 (επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης), 121Α (επιβατικά αυτοκίνητα που τίθενται στη διάθεση προσώπων εγκατεστημένων στη χώρα με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση), 122 (επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης), 123 (φορτηγά αυτοκίνητα οχήματα) και 124 (μοτοσικλέτες) του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), απαιτείται η έκδοση Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.).

• Για τα λοιπά οχήματα του άρθρου 125 του ν.2960/2001 (Α΄ 265) (ενδεικτικά: ελκυστήρες, αυτοκίνητα ειδικών χρήσεων, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα) δεν υποβάλλεται η Δήλωση Άφιξης Οχημάτων (Δ.Α.Ο.).

• Για την εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων που προέρχονται από τρίτες Χώρες δεν υποβάλλεται η Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.).

• Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Άφιξης Οχημάτων (Δ.Α.Ο.), στις περιπτώσεις μεταφοράς από ιδιώτες οχημάτων, προκειμένου να τελωνιστούν με τις διατάξεις απαλλαγής του τέλους ταξινόμησης, λόγω μεταφοράς της συνήθους κατοικίας τους στην Ελλάδα (μετοικεσία).