Τροχοί & TIR

Π.Ε. Ιωαννίνων: Μεταφορά μαθητών

Η Π.Ε. Ιωαννίνων προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρει
Δευτέρα 28/11/2022 - 14:06
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Π.Ε. Ιωαννίνων προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024, με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31.12.2024), όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων, προϋπολογισμού 6.406.887,62 € άνευ Φ.Π.Α. (7.239.783,01 € με Φ.Π.Α. 13%).

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού 175645, έως την 12.12.2022 και ώρα 15:00:00.

Πληροφορίες: Α. Μαυριά, Τηλ.: 26513 64232, e-mail: a.mavria@php.gov.gr

PreviousNext