Διευκρινίσεις σχετικές με απόδειξη της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας και την έκδοση και ανάκληση της άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών παρείχε η Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών σε απάντηση ερωτημάτων περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών. Έτσι:

1. Για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας προβλέπονται ως αποδεικτικά στοιχεία, εκτός από:

α)την κατάθεση 9000 ευρώ για το πρώτο λεωφορείο και 5000 για κάθε επόμενο σε λογαριασμό τράπεζας

και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

β) εγγυητική επιστολή τραπέζης, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό τουλάχιστον ίσο με τα αναφερόμενα στο α)

γ) ετήσιοι λογαριασμοί της μεταφορικής επιχείρησης επικυρωμένοι από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, από τους οποίους προκύπτει ότι η μεταφορική επιχείρηση διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό τουλάχιστον ίσο με τα ποσά του α)

δ) ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από ασφαλιστική εταιρεία ή ασφαλιστικό οργανισμό που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα και που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στην επιχείρηση για ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό του α).

2. Όταν ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά, που κατατίθενται για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών, έχουν διάρκεια ισχύος μικρότερη της πενταετίας, για παράδειγμα το ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης, το μισθωτήριο της έδρας ή η σύμβαση με τον διαχειριστή μεταφορών, η άδεια οδικού μεταφορέα εκδίδεται με πενταετή διάρκεια αλλά ο κάτοχός της υποχρεούται, πριν από τη λήξη του δικαιολογητικού, να το ανανεώσει. Η περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών παρακολουθεί την ισχύ των δικαιολογητικών, όταν είναι μικρότερη της πενταετίας. Επίσης, με αφορμή κάθε μεταβολή στην άδεια κυκλοφορίας ΛΔΧ, η υπηρεσία ελέγχει εάν κάποιο από τα δικαιολογητικά της άδειας οδικού μεταφορέα έχει λήξει και, σε καταφατική περίπτωση, ζητά την ανανέωση του συγκεκριμένου δικαιολογητικού.

Η ανανέωση του δικαιολογητικού είναι προϋπόθεση και για την μεταβολή που ζητήθηκε.

3. Σε περίπτωση που η υπηρεσία διαπιστώσει ότι ένα δικαιολογητικό της άδειας οδικού μεταφορέα έχει λήξει χωρίς να αντικατασταθεί/ανανεωθεί, ενημερώνει τον κάτοχο της άδειας καλώντας τον να αποδείξει εκ νέου τη συγκεκριμένη προϋπόθεση του κανονισμού 1071/2009, τάσσοντας γι’ αυτό εύλογη προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο μηνών. Εάν από αυτή τη διερευνητική διαδικασία αποδειχθεί ότι πράγματι δεν πληρούται πλέον η συγκεκριμένη προϋπόθεση, η υπηρεσία εφαρμόζει το άρθρου 13 του Κανονισμού 1071/2009 (διαδικασία αναστολής και ανάκλησης αδείας άσκησης του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα):

«Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει, ότι δεν πληρούνται πλέον μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις για την έκδοση της άδειας οδικού μεταφορέα, τάσσει την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κανονισμού 1071/2009 προθεσμία για να τακτοποιήσει την κατάστασή της.

Χρόνος προσωρινής λειτουργίας της επιχείρησης

Αναφορικά με το μέγιστο χρονικό διάστημα προσωρινής λειτουργίας της μεταφορικής επιχείρησης ισχύουν τα εξής:

4. Για τη λειτουργία της μεταφορικής επιχείρησης στο προσωρινό διάστημα εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του π.δ 346/2001 (Προσωρινή λειτουργία μεταφορικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το κεφάλαιο ∆ της αριθμ. πρωτ. Β4/55881/5940/5-12-2011 εγκυκλίου (Α∆Α 45621-ΠΓΞ)). Σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων από τη μεταφορική επιχείρηση στο διάστημα της προσωρινής λειτουργίας η άδεια άσκησης επαγγέλματος ανακαλείται με απόφαση του ίδιου οργάνου, και επίσης ανακαλείται το «δικαίωμα» κυκλοφορίας του Λεωφορείου ∆ημοσίας Χρήσης. Η ανάκληση του «δικαιώματος» είναι οριστική.

5. Επειδή πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δυσμενές μέτρο της ∆ιοίκησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας πρέπει: Στην απόφαση προσωρινής λειτουργίας της μεταφορικής επιχείρησης να αναγράφουν τις συνέπειες της μη πλήρωσης των προϋποθέσεων που εκλείπουν (ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλματος και «δικαιώματος» Λ∆Χ αυτ/του). Πριν την πράξη ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος και του «δικαιώματος» Λ∆Χ αυτ/του σε κάθε περίπτωση, κατά αναλογική εφαρμογή του άρθρου 6 του Κ.∆.∆/σίας (προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου), να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του εντός ευλόγου χρόνου και να ελέγχουν τυχόν πλήρωση των προϋποθέσεων που εξέλιπαν. Το τυχόν υιοθετούμενο μέτρο της ανάκλησης πρέπει να λαμβάνεται είτε μετά την ακρόαση του ενδιαφερόμενου είτε μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας προς ακρόαση/απάντηση του ενδιαφερόμενου.