Τροχοί & TIR

Περιπτώσεις απαγόρευσης ταξινόμησης εισαγόμενων μεταχειρισμένων επιβατικών

Για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας μεταχειρισμένου επιβατηγού οχήματος (κατηγορίας Μ1) που έχει ταξινομηθεί πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., απαιτείται και η υποβολή ισχύοντος
Παρασκευή 13/01/2023 - 09:56
Κοινοποίηση στα Social Media

Για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας μεταχειρισμένου επιβατηγού οχήματος (κατηγορίας Μ1) που έχει ταξινομηθεί πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., απαιτείται και η υποβολή ισχύοντος, κατά το χρόνο έκδοσης της Δήλωσης Άφιξης του Οχήματος (ΔΑΟ), πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου της χώρας προέλευσής του χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, εφόσον το όχημα έχει καταστεί υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους-μέλους προηγούμενης κυκλοφορίας του. 

Συνεπώς, απαγορεύεται η ταξινόμηση μεταχειρισμένου επιβατηγού οχήματος εάν δεν διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου της χώρας προέλευσής του χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.

Επίσης, κατά την ταξινόμηση στη χώρα μας για πρώτη φορά μεταχειρισμένου οχήματος απαιτείται η υποβολή και φωτοαντίγραφου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από ΚΤΕΟ χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, εφόσον το όχημα υποχρεούται να έχει εφοδιασθεί με αυτό βάσει της νομοθετημένης συχνότητας ελέγχου στη χώρα μας. 

Το ΔΤΕ χορηγείται από τα ΚΤΕΟ της χώρας με αναγνώριση του ξένου πιστοποιητικού ή, κατ' εξαίρεση, με τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου στο μεταχειρισμένο όχημα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, όταν προσκομίζεται σε ΚΤΕΟ για τεχνικό έλεγχο επιβατηγό όχημα που έχει ταξινομηθεί πρόσφατα στη χώρα μας ως μεταχειρισμένο, κατά την αυτόματη άντληση από το μηχανογραφικό σύστημα των στοιχείων τον προηγούμενου τεχνικού ελέγχου βάσει του αριθμού κυκλοφορίας ή του αριθμού πλαισίου τον οχήματος, πρέπει να εμφανίζονται τα στοιχεία αναγνώρισης τον ξένου πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου ή του περιοδικού τεχνικού ελέγχου που διενεργήθηκε πριν την ταξινόμηση τον οχήματος. 

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που δεν εμφανίζονται τα στοιχεία αυτά και ο πολίτης δεν προσκομίζει το προηγούμενο ΔΤΕ, το ΚΤΕΟ πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας, προκειμένου να ενημερωθεί για το εάν στον φάκελο τον οχήματος υπάρχει ΔΤΕ που έχει εκδοθεί είτε με την αναγνώριση ξένου πιστοποιητικού είτε μετά τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου. 

Εάν η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει προηγούμενο ΔΤΕ, τότε το ΚΤΕΟ διενεργεί τον τεχνικό έλεγχο και το όχημα υποχρεούται στην καταβολή τον πρόσθετου ειδικού τέλους όπως ισχύει. Το όχημα λογίζεται εκπρόθεσμο από την ημερομηνία έκδοσης της ελληνικής άδειας κυκλοφορίας. 

Στις περιπτώσεις που στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αναγράφεται στο πεδίο των παρατηρήσεων η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να διενεργηθεί στο όχημα ο πρώτος τεχνικός έλεγχος μετά την ταξινόμησή του, δεν υπάρχει υποχρέωση για την καταβολή τέλους εκπρόθεσμου ελέγχου εάν το όχημα προσέλθει σε ΚΤΕΟ εντός της αναγραφόμενης προθεσμίας. 

Πέραν των ανωτέρω, το δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ πρέπει να ενημερώσει το Γενικό Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών που εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας, αποστέλλοντας φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος (άδεια κυκλοφορίας, ΔΤΕ, παράβολο εκπροθέσμου κ.λπ.) και να κοινοποιήσει το έγγραφο στο Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Μεταφορών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

PreviousNext