Με τη γνωστοποίηση και μόνο μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του ένα συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων με ενδεικτικούς ΚΑΔ 45.20.1, 45.20.2 ΚΑΙ 45.20.5, σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων «για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων».

Σύμφωνα με αυτό, τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, δηλαδή υποβάλλουν μια γνωστοποίηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ). Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση δραστηριότητας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη τον για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από τη υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ή της γνωστοποίησης μεταβολής ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.

Ειδικά για το συνεργεία που παρέχουν υπηρεσίες σχετιζόμενες με ταχογράφους πάσης φύσεως πριν υπό την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται πέραν των λοιπών δικαιολογητικών και έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 (L 60), η οποία εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Μετά από την υποβολή γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή διενεργεί τους σχετικούς με τη γνωστοποίηση ελέγχους και προβαίνει σε ενέργειες εποπτεία. Αυτό σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας θα πρέπει να έχει διαθέσιμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις βεβαιώσεις για τη λειτουργία του συνεργείου του.

Το όφελος είναι στον χρόνο, δηλαδή ο επιχειρηματίας δεν περιμένει μία-μία τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να του εγκρίνουν τις αιτήσεις του.

Σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ

Ομοίως απλουστεύεται και η διαδικασία ίδρυσης και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ), πάλι με γνωστοποίηση. Συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:

1. ΣΕΚΟΟΜΕΕ υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω τον Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ). Μέχρι την έναρξη λειτουργίας τον ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση δραστηριότητας ΣΕΚΟΟΜΕΕ, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

2. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη τον για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

3. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία.

4. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ή της γνωστοποίησης μεταβολής ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.

5. Για την υποβολή της γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων ΣΕΚΟΟΜΕΕ απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τόσο την αρχική γνωστοποίηση όσο και τις μεταβολές της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

7. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ή από τον χρόνο κατά τον οποίο υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας σύμφωνα με ισχύουσες κανονιστικές πράξεις.