Πιστοποίηση ελεγκτών ΚΤΕΟ για ADR και ATP

Τρί, 21/02/2023 - 15:41

Η κατάρτιση, εξέταση και πιστοποίηση ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ) καθορίστηκε με υπ. απόφαση στην οποία ορίζονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

1. Η τεχνική επιθεώρηση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο και η έκδοση πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR, διενεργείται από ελεγκτικό προσωπικό ΚΤΕΟ το οποίο κατέχει ισχύον πιστοποιητικό αρχικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR ή ισχύον πιστοποιητικό περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR.

2. Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων, που υπάγονται στη Συμφωνία ΑΤΡ, διενεργείται από ελεγκτικό προσωπικό ΚΤΕΟ το οποίο κατέχει ισχύον πιστοποιητικό αρχικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ATP ή ισχύον πιστοποιητικό περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ATP.

3. Τα πιστοποιητικά αρχικής κατάρτισης και τα πιστοποιητικά περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR και ATP εκδίδονται μετά από παρακολούθηση κατάλληλου προγράμματος κατάρτισης σύμφωνα με το άρθρο 2 και επιτυχή εξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας και ισχύουν μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου περιττού έτους από την έκδοσή τους.

Κατάρτιση ADR και ATP ελεγκτών ΚΤΕΟ

1. Τα προγράμματα κατάρτισης, ανάλογα με το είδος (αρχική - περιοδική) και το αντικείμενο (ADR-ATP) της κατάρτισης έχουν ως εξής:

α. Τα προγράμματα αρχικής κατάρτισης ADR και ΑΤΡ ελεγκτών ΚΤΕΟ έχουν ως στόχο την απόκτηση από τους συμμετέχοντες των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ορθή διεξαγωγή των ελέγχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το πρόγραμμα ADR κατανέμεται σε θεωρητικό μέρος ελάχιστης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, πρακτική άσκηση ελάχιστης διάρκειας έξι (6) ωρών. Το πρόγραμμα ATP κατανέμεται σε θεωρητικό μέρος ελάχιστης διάρκειας οκτώ (8) ωρών.

β. Τα προγράμματα περιοδικής κατάρτισης ADR και ΑΤΡ ελεγκτών ΚΤΕΟ έχουν ως στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων των συμμετεχόντων για την ορθή διεξαγωγή των ελέγχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εξετάσεις ADR και ATP ελεγκτών ΚΤΕΟ

1. Οι εξετάσεις αρχικής κατάρτισης ADR και ATP ελεγκτή ΚΤΕΟ διενεργούνται δια ζώσης από τον φορέα κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της αρχικής κατάρτισης.

2. Οι εξετάσεις περιοδικής κατάρτισης ADR και ATP ελεγκτή ΚΤΕΟ διενεργούνται από τον φορέα κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της περιοδικής κατάρτισης, σε πραγματικό χρόνο διαδικτυακά με χρήση ψηφιακών πλατφορμών κατάλληλων για εξ αποστάσεως εξέταση.

3. Οι ερωτήσεις των εξετάσεων είναι πολλαπλής επιλογής με τρεις απαντήσεις εκ των οποίων η μία είναι η ορθή και επιλέγονται από βάσεις δεδομένων οι οποίες αποτελούνται από θεματικές ενότητες που καλύπτουν την ύλη. Οι βάσεις δεδομένων δημιουργούνται και επικαιροποιούνται κατόπιν πρότασης των φορέων κατάρτισης και έγκρισης από τη Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠ.Υ.ΜΕ). Οι βάσεις διατίθενται στους φορείς του άρθρου 4 για την εξεταστική διαδικασία του παρόντος άρθρου.

4. Η εξέταση αρχικής κατάρτισης ADR περιλαμβάνει τριάντα (30) ερωτήσεις και διαρκεί εξήντα (60) λεπτά της ώρας. Η εξέταση αρχικής κατάρτισης ATP περιλαμβάνει είκοσι (20) ερωτήσεις και διαρκεί σαράντα (40) λεπτά της ώρας. Η εξέταση περιοδικής κατάρτισης ADR διαρκεί σαράντα (40) λεπτά της ώρας και περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) ερωτήσεις με περιεχόμενο κυρίως τις αλλαγές που έχουν επέλθει με την πλέον πρόσφατη Συμφωνία ADR και τη σχετική νομοθεσία. Η εξέταση περιοδικής κατάρτισης ATP διαρκεί τριάντα (30) λεπτά της ώρας και περιλαμβάνει δέκα (10) ερωτήσεις με περιεχόμενο κυρίως τις αλλαγές που έχουν επέλθει με την πλέον πρόσφατη Συμφωνία AΤΡ και τη σχετική νομοθεσία. Η σειρά των ερωτήσεων είναι τυχαία και διαφορετική για κάθε υποψήφιο.

5. Επιτυχόντες της εξέτασης αρχικής κατάρτισης ADR θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ερωτήσεις. Επιτυχόντες της εξέτασης αρχικής κατάρτισης ATP θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον δεκαέξι (16) ερωτήσεις.