Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, η Ελλάδα προσχώρησε στην Πολυμερή Συμφωνία Μ330, σύμφωνα με την οποία τα πιστοποιητικά οδηγών ΑDR και Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), η ισχύς των οποίων λήγει μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 1ης Φεβρουαρίου 2021, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Τα πιστοποιητικά οδηγών που παρατείνονται με την παραπάνω Συμφωνία δύναται να ανανεωθούν για πέντε έτη από την αρχική τους ημερομηνία λήξης, εφόσον ο οδηγός προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία συμμετοχής στην επανεκπαίδευση και έχει υποβληθεί σε επιτυχή εξέταση πριν από την 1η Μαρτίου 2021.

Τα πιστοποιητικά ΣΑΜΕΕ που παρατείνονται με την παραπάνω Συμφωνία δύναται να ανανεωθούν για πέντε έτη από την αρχική τους ημερομηνία λήξης, εφόσον ο κάτοχος εξεταστεί επιτυχώς πριν από την 1η Μαρτίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω έκτακτες ρυθμίσεις ισχύουν για τα πιστοποιητικά των χωρών που έχουν υπογράψει την εν λόγω Συμφωνία και για τις μεταφορές σε αυτές. Στον ιστότοπο της UNECE (http://www.unece.org/trans/danger/multi /multi.html) τηρείται ενημερωμένος κατάλογος των χωρών για τις οποίες ισχύει η εν λόγω Συμφωνία. Στον προαναφερόμενο σύνδεσμο θα πρέπει να ανατρέχουν οι οδηγοί, σε περίπτωση που πρόκειται να διενεργήσουν μεταφορά στο εξωτερικό με χρήση των ευνοϊκών όρων της Συμφωνίας, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν μεταβολές στις χώρες που προσχωρούν ή αποχωρούν από αυτή.

Σημείωση: Στον παραπάνω σύνδεσμο, σήμερα, 11/11/20, εμφανίζονται οι χώρες που έχουν υπογράψει τη Μ330 συμφωνία και μεταξύ αυτών είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σλοβακία και η Τσεχία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία. Ωστόσο, ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να υπογράψουν τη συμφωνία και άλλες χώρες.