Καθορίστηκε με υπ. απόφαση (ΦΕΚ 1186/Β/21) η μορφή των πιστοποιητικών που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, αναφορικά με τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγησή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. («Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Η ακολουθητέα διαδικασία ορίστηκε ως εξής:

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Eνότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 7, της υπό στοιχεία οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ) (Β’ 1447/2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως ισχύει, αποστέλλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Πίνακες Επιτυχόντων, υπογεγραμμένους από τα μέλη της αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής για τη χορήγηση Πιστοποιητικών από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στους Πίνακες Επιτυχόντων στις εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται τα εξής:

1.1 Ονοματεπώνυμο.

1.2 Όνομα πατρός.

1.3 Α.Φ.Μ..

1.4 Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση e mail).

1.5 Περιφερειακή Ενότητα διενέργειας των εξετάσεων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.

1.6 Ημερομηνία Εξέτασης για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.

1.7 Κατηγορία Πιστοποιητικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής και τις διατάξεις της παρούσας, που δικαιούται ο επιτυχών στις εξετάσεις.

1.8 Αριθμός Βεβαίωσης Επιτυχούς Εξέτασης.

2. Οι Πίνακες Επιτυχόντων στις εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, μαζί με τα λοιπά στοιχεία των φυσικών προσώπων που περιέχονται σε αυτούς αποστέλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

3. Βάσει των ανωτέρω Πινάκων Επιτυχόντων, χορηγείται στους δικαιούχους Πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

4. Το χορηγούμενο Πιστοποιητικό εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας, η οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο με την προσκόμιση δήλωσης απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα. Σε περίπτωση απώλειας του Πιστοποιητικού, χορηγείται στον δικαιούχο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αντίγραφο, το οποίο φέρει την ένδειξη «αντίγραφο» και έχει ισχύ πρωτοτύπου, ύστερα από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής του ορισθέντος, στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, ανταποδοτικού τέλους.

5. Το ανωτέρω Πιστοποιητικό υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

6. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρείται, σε ψηφιακή μορφή, αρχείο όλων των Πιστοποιητικών που χορηγούνται στους δικαιούχους και προβλέπονται στην παρούσα.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι περιπτώσεις ανάκλησης και αναστολής ισχύος των Πιστοποιητικών, που χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όπως στην περίπτωση κατά την οποία εκδόθηκε Πιστοποιητικό φυσικού προσώπου κατά παράβαση των διατάξεων της απόφασης αυτής, συμπεριλαμβανόμενης και της περίπτωσης που οφείλεται σε πλημμέλεια ή παράλειψη, ή πλάνη που παρεισέφρησε σε προηγούμενο, της έκδοσης του Πιστοποιητικού, στάδιο, ακόμα κι αν οφείλεται σε υπηρεσιακό σφάλμα ή σε σφάλμα των Πινάκων Επιτυχόντων στις εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που διαβιβάζονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς πιστοποίηση των φυσικών προσώπων αυτών.

Το ύψος των ανταποδοτικών τελών που καταβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη χορήγηση Πιστοποιητικών καθορίζεται στο ποσό των τριάντα (30€) ευρώ, ανά Κατηγορία χορηγούμενου Πιστοποιητικού.

ΕΟΠΠΕΠ