Τροχοί & TIR

Ποια είναι τα ιστορικά οχήματα και πότε μπορούν να κυκλοφορούν

Ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος καθορίζονται τα οχήματα τα οποία πληρούν τις αρχές, απαιτήσεις και προϋποθέσεις των διεθνών κανονισμών που έχουν θέσει η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.), η
Τετάρτη 22/01/2020 - 10:44
Κοινοποίηση στα Social Media

Ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος καθορίζονται τα οχήματα τα οποία πληρούν τις αρχές, απαιτήσεις και προϋποθέσεις των διεθνών κανονισμών που έχουν θέσει η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.), η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.) και η Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.). Καθορίζονται και χαρακτηρίζονται ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος αποκλειστικά από τους φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα την Δ.Ο.Α., τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Α., κατά περίπτωση, βάσει των οικείων διεθνών κανονισμών και με τις διαδικασίες που οι οικείοι κανονισμοί ορίζουν. Οι ανωτέρω φορείς χορηγούν βεβαίωση χαρακτηρισμού του οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος, ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός του ως ιστορικού, και περιλαμβάνει τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο κάτοχος του οχήματος δύναται, για την κυκλοφορία του ιστορικού οχήματος να αποκτήσει πινακίδες ή οιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο που χορηγείται από οποιονδήποτε φορέα ιστορικών οχημάτων της επιλογής του. Το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα δεν υπέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας κατά το άρθρο 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα δε οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος μετέχουν στη δημόσια κυκλοφορία με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για κάθε οδικό όχημα. Όχημα που φέρει συμβατικά στοιχεία κυκλοφορίας, εφόσον πρόκειται να συμμετάσχει σε διοργανώσεις των φορέων ιστορικών οχημάτων νομίμως αδειοδοτημένες, οφείλει να φέρει τα χορηγηθέντα ενάριθμα διακριτικά γνωρίσματα σε εμφανές σημείο στον εμπρόσθιο και οπίσθιο ανεμοθώρακα.

Σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση, επιτρέπεται η, κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων των άρθρων 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θέση σε δημόσια κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος που δεν φέρουν τα στοιχεία κυκλοφορίας των ανωτέρω διατάξεων του Κ.Ο.Κ. μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Για τους σκοπούς συμμετοχής σε διοργανώσεις των φορέων ιστορικών οχημάτων νομίμως αδειοδοτημένες, εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:

αα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος,

ββ. τo ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα (πινακίδα ή άλλο πρόσφορο μέσο),

γγ. βεβαίωση του διοργανωτή, στην οποία αναγράφεται η απόφαση αδειοδότησης και βεβαιώνεται η ημερομηνία διεξαγωγής και η διάρκειά τους, καθώς και η συμμετοχή του συγκεκριμένου οχήματος σε αυτήν.

Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται για την άπαξ αυτοκίνητη μετακίνηση κατά τις προηγούμενες δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη και κατά την επόμενη μία (1) ημέρα μετά τη λήξη της διοργάνωσης. Εάν η μετακίνηση πραγματοποιείται για τη συμμετοχή σε διοργανώσεις στην αλλοδαπή, οι παραπάνω ημέρες μετακίνησης ισχύουν για την μετάβαση από τον χώρο στάθμευσης του οχήματος προς το σημείο εξόδου από τη Χώρα και από το σημείο εισόδου στη Χώρα προς τον χώρο στάθμευσης του οχήματος.

Να σημειωθεί, τέλος, πως η κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις, αποτελεί παράβαση με προβλεπόμενο πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ (€) στον ιδιοκτήτη του οχήματος και πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ (€) στον οδηγό του οχήματος, εφόσον πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο.

PreviousNext