Ποιες είναι οι 97 παραβάσεις φορτηγών. Το πρόστιμο και ποιος το πληρώνει 

Τετ, 29/12/2021 - 10:46
φορτηγά στην εθνική

Ένα σύνολο 97 παραβάσεων που αφορούν στα φορτηγά περιγράφονται σε νέα επικαιροποιημένη (27/12/2021) υπουργική απόφαση.
Περιλαμβάνονται και οι παραβάσεις της νομοθεσίας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές ενώ για όλες καθορίζεται ο βαθμός σοβαρότητας της καθεμιάς, οι κυρώσεις καθώς και ο υπόχρεος να πληρώσει το πρόστιμο.

 

Φυλάξτε το ΤΡΟΧΟΙ & TIR Φεβρουαρίου 2022 που κυκλοφορεί στην καμπίνα του φορτηγού σας για να έχετε πάντοτε πρόσβαση στους πίνακες και τις ποινές.

Οι παραβάσεις χωρίζονται επίσης σε αυτές που αφορούν στη νομικότητα της μεταφοράς στην κυκλοφορία του φορτηγού και του ρυμουλκούμενου στα βάρη στις διαστάσεις και άλλα ιδιαίτερα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας τα εξής:

Υπόχρεοι-καταλογισμός

1. Τα πρόστιμα καταλογίζονται στα πρόσωπα που αναφέρονται στην στήλη «Υπόχρεοι» στους πίνακες του Παραρτήματος που ακολουθεί

2. Στους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές που είναι και οδηγοί των οχημάτων τους καταλογίζεται μόνο το πρόστιμο που αφορά τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον μισθωτή. Στους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές που είναι και υπεύθυνοι φόρτωσης καταλογίζονται και τα δύο πρόστιμα.

3. Όταν η παράβαση διαπράττεται με συνδυασμό οχημάτων (αρθρωτό ή συρμό) διαφορετικού ιδιοκτήτη, το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή του μηχανοκίνητου οχήματος.

4. Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων καταλογίζεται ένα συνολικό διοικητικό πρόστιμο, που αποτελείται από το άθροισμα των προστίμων για όλες τις παραβάσεις που συρρέουν.

Κατ’ εξαίρεση:

α) Όταν η παράβαση με αριθμό Η1 συρρέει με την παράβαση Η24 του Πίνακα Η του Παραρτήματος, καταλογίζεται μόνο το πρόστιμο της παράβασης Η1.

β) Όταν οι παραβάσεις με αριθμούς Η2 έως και Η4 συρρέουν με την παράβαση Η24 του Πίνακα Η του Παραρτήματος, καταλογίζεται μόνο το πρόστιμο της παράβασης Η24.

γ) Όταν οι παραβάσεις με αριθμό Η13 και Η14 συρρέουν με την παράβαση Η25 του Πίνακα Η του Παραρτήματος, καταλογίζεται μόνο η παράβαση Η13 ή Η14 αντίστοιχα. δ) Όταν οι παραβάσεις με αριθμούς Η15 και Η16 συρρέουν με την παράβαση Η25 του Πίνακα Η του Παραρτήματος, καταλογίζεται μόνο η παράβαση Η25.

5. Οι προβλεπόμενες στην παρούσα διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις νόμου. 

Οφειλή εις ολόκληρον 

1. Ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής, σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, είναι υπεύθυνος εις ολόκληρον με τον οδηγό για την καταβολή των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται στον οδηγό.

2. Όταν ο υπεύθυνος φόρτωσης στον οποίο έχει επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας είναι επιχείρηση εγκατεστημένη στην αλλοδαπή, ο ιδιοκτήτης του μηχανοκίνητου οχήματος είναι υπεύθυνος εις ολόκληρον για την καταβολή των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται στον υπεύθυνο φόρτωσης. 


 

 

Φυλάξτε το ΤΡΟΧΟΙ & TIR Φεβρουαρίου 2022 που κυκλοφορεί στην καμπίνα του φορτηγού σας για να έχετε πάντοτε πρόσβαση στους πίνακες και τις ποινές.