Πώς διαμορφώνονται οι ενισχύσεις για σταθμούς ΚΤΕΛ και αντικατάσταση λεωφορείων

Παρ, 17/03/2023 - 10:48

Μετά τη λήξη στις 28/02/23 της περιόδου διαβούλευσης, το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών» επρόκειτο να κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση, κάτι που δεν έγινε μέχρι τουλάχιστον μέχρι τώρα.

Έτσι, παραθέτουμε τις βασικές ρυθμίσεις όπως αυτές καταγράφονται στο σχέδιο νόμου του υπ. Μεταφορών, χωρίς τις τυχόν προσθήκες των όποιων σχολίων της διαβούλευσης θα γίνουν αποδεκτές.

Ενίσχυση 4.400 ευρώ ανά λεωφορείο

Στο άρθρο 14 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η παροχή ενισχύσεων για τη θέση σε κυκλοφορία ή την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων ιδιοκτησίας νομικών προσώπων με την τροποποίηση της παρ. 2 και 3 άρθρου 12 ν. 2963/2001.

Έτσι, η παραπάνω διάταξη διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στις ανώνυμες εταιρείες που ιδρύονται σύμφωνα με το άρθρο 3, καθώς και στα Κ.Τ.Ε.Λ. που δεν υποχρεούνται να μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες, στη ΡΟΔΑ και στη Δ.E.A.Σ. ΚΩ παρέχονται ενισχύσεις για:

α. την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων σταθμών και πρακτορείων άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων υπεραστικών συγκοινωνιών και σταθμών στέγασης, επισκευής και συντήρησης των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων,

β. τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των υπό (α) εγκαταστάσεων και την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού διακίνησης υλικών,

γ. την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου λογισμικού,

δ. τη θέση σε κυκλοφορία ή την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των μετόχων αυτών.

Για τις προβλεπόμενες στην παρ. 2 ενισχύσεις διατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αδιάθετο υπόλοιπο, έως το ύψος του ποσού των είκοσι δύο εκατομμυρίων (22.000.000) ευρώ, που έχει ήδη πιστωθεί για τον σκοπό αυτόν και συμπληρωματικό ποσό τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα ποσά διατίθενται, κατά προτεραιότητα, για την ικανοποίηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1.1.2016 ή θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2022, για την ενίσχυση επενδύσεων των περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2.

Επίσης, από τις ως άνω πιστώσεις διατίθεται ποσό και για την ενίσχυση των επενδύσεων της περ. δ΄ της παρ. 2, για την ικανοποίηση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1.1.2010 ή θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2022.

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω επενδυτικών προγραμμάτων γίνεται ως εξής:

α. Για την ενίσχυση των επενδύσεων των περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 (εκσυγχρονισμός Σταθμών) διατίθεται ποσό τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400) ευρώ ανά λεωφορείο του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ.. Η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού κόστους του έργου.

β. Για την ενίσχυση των επενδύσεων της περ. δ΄ της παρ. 2 (θέση σε κυκλοφορία ή αντικατάσταση λεωφορείων), διατίθενται:

(i) Τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρις ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει.

(ii) Δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε (5) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

(iii) Σε περιπτώσεις συνένωσης δύο ή περισσότερων Κ.Τ.Ε.Λ., ενός ή περισσοτέρων περιφερειακών ενοτήτων ή Κ.Τ.Ε.Λ. και δημοτικής επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν στη συνένωση αυτήν όλα τα Κ.Τ.Ε.Λ. της περιφερειακής ενότητας ή των περιφερειακών ενοτήτων ή της μεμονωμένης νήσου ή τουλάχιστον όλα τα υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ., το ποσοστό της ενίσχυσης για την περίπτωση του στοιχείου (i) για την αγορά καινούργιων λεωφορείων ανέρχεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και για την περίπτωση του στοιχείου (ii) για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

(iv) Εξήντα τοις εκατό (60%) της τιμής κτήσης αυτών, εφόσον είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή εξωτερικώς φορτιζόμενα (plug-in) υβριδικά, καινούργια ή ηλικίας μέχρι ενός (1) έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει.

Στις ενισχύσεις αυτές υπάγονται και τα λεωφορεία των άγονων γραμμών, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 967/1979 (Α΄ 272).».