Πώς γίνεται η αντικατάσταση των ταξί 6 - 9 θέσεων. Προσαυξημένο το κόμιστρο 

Κυρ, 13/03/2022 - 12:24
ταξί, taxi,

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο τρόπος αντικατάστασης και το κόμιστρο ταξί 6 έως 9 θέσεων για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και αποκτά ενδιαφέρον καθώς η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση του Μιχάλη Παπαδόπουλου αποτελεί τον «πιλότο» για την εφαρμογή ενδεχομένως του μέτρου και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας. Αναλυτικά η απόφαση έχει ως εξής:

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων που αντικαθιστούν Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητα με έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Άρθρο 2 Ποσοστό αντικατάστασης οχημάτων

Το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων σε κάθε έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθορίζεται, βάσει του αριθμού των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων που έχουν άδεια κυκλοφορίας σε εκάστη από αυτές, σε: (α) 100%, σε αυτές τις έδρες που έχουν έως και δέκα (10) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητων,

(β) 40%, σε αυτές τις έδρες που έχουν από έντεκα (11) έως και σαράντα (40) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητων και

(γ) 30%, σε αυτές τις έδρες που έχουν περισσότερες από σαράντα μία (41) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητων. Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

ταξί taxi

Άρθρο 3 Επιλογή δικαιούχων

1. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, δύναται να δημοσιευθεί πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων που έχουν έδρα σε διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας, εντός έξι (6) εβδομάδων από τη δημοσίευσή της πρόσκλησης, για την αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών, σε άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων της αυτής έδρας. Στην πρόσκληση καθορίζεται ο αριθμός των αδειών που μπορούν να αντικατασταθούν σε κάθε έδρα, βάσει του άρθρου 1.

2. Η πρόσκληση τυγχάνει της ευρύτερης δυνατής δημοσιότητας εντός της Περιφέρειας και ειδικότερα: (α) τοιχοκολλάται στο κατάστημα της Περιφέρειας, στα καταστήματα και τα ΚΕΠ όλων των Δήμων της Περιφέρειας, (β) ανακοινώνεται σε τοπικά μαζικά μέσα ενημέρωσης, όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, (γ) δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορούν στην περιφέρεια, (δ) αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Περιφέρειας και των Δήμων και μέσω του προγράμματος «Διαύγεια» και (ε) αποστέλλεται στα επαγγελματικά σωματεία και οργανώσεις αυτοκινητιστών.

3. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοτελώς για κάθε άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός ιδιοκτήτη επί μίας αδείας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου, την αίτηση καταθέτει ένας εξ αυτών ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, συνυποβάλλοντας και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις των λοιπών συνιδιοκτητών.

4. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει κατά πλήρη κυριότητα περισσότερες της μίας άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων στην ίδια έδρα μπορεί να υποβάλλει μόνο ένα αυτοτελές αίτημα. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος ιδανικού μεριδίου σε περισσότερες της μίας άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων στην ίδια έδρα, μπορεί να υποβάλλει αίτημα αυτοτελώς για κάθε άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου στην οποία είναι συνδικαιούχος.

5. Προκειμένου να γίνει παραδεκτή η αίτηση δεν πρέπει η σχετική άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ οχήματος να τελεί υπό καθεστώς προσωρινής ανάκλησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περ. (β), (γ) και (δ) του άρθρου 100 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), κατά τον χρόνο λήξης υποβολής των αιτήσεων.

6. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών, μετά τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου, καταχωρεί, ηλεκτρονικά σε κατάσταση ανά έδρα τους αιτούντες με το όνομα ή την επωνυμία τους, προσδίδοντας αύξοντα αριθμό καταχώρησης. Οι καταστάσεις αυτές αναρτώνται στο διαδίκτυο και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την ανάρτησή τους ουδεμία τροποποίηση επιτρέπεται. Ο έλεγχος των αιτήσεων, η κατάρτιση των πινάκων και η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο ολοκληρώνονται εντός έξι (6) εβδομάδων από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

7. Αν ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την αντικατάσταση των αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων σε άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων ανά έδρα είναι μικρότερος ή ίσος από τον αριθμό που καθορίζεται στην πρόσκληση της παρ. 1, τότε εντός δέκα (10) ημερών ο οικείος Περιφερειάρχης εκδίδει απόφαση του για κάθε δικαιούχο με την οποία εγκρίνεται στο όνομα αυτού η αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ με άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων. Σε περίπτωση υπολειπόμενου αριθμού Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων προς αντικατάσταση ανά έδρα, δύναται ο Περιφερειάρχης να εφαρμόσει εκ νέου την διαδικασία του άρθρου αυτού, χωρίς τους περιορισμούς που θέτει η παρ. 4, ώστε να καλυφθεί αυτός ο υπολειπόμενος αριθμός.

8. Αν ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την αντικατάσταση των αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων ανά έδρα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που καθορίζεται στην πρόσκληση της παρ. 1, διενεργείται η ηλεκτρονική κλήρωση και η διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 9 για αυτές τις αιτήσεις.

9. Η ηλεκτρονική κλήρωση διενεργείται εφαρμόζοντας, κατ’ αναλογία, την διαδικασία που καθορίζεται στην υπό στοιχεία οικ Α 49536/4711/10.12.2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) κατά τα οριζόμενα στον ν. 4070/2012 (Α’ 82)» (Β’ 3357). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή των καταλόγων, ο οικείος Περιφερειάρχης εντός δέκα (10) ημερών εκδίδει απόφαση του για κάθε δικαιούχο με την οποία εγκρίνεται στο όνομα αυτού η αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ με άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων.

10. Οι δικαιούχοι των αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις των παρ. 7 και 9 δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης αυτής να ταξινομήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία αυτό το αυτοκίνητο. Αν παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα χωρίς να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, τότε ο Περιφερειάρχης ανακαλεί την σχετική απόφασή του. Σε αυτήν την περίπτωση, δύναται ο Περιφερειάρχης να εφαρμόσει εκ νέου την διαδικασία του άρθρου αυτού ώστε να καλυφθεί ο αριθμός που είχε καθοριστεί με την αρχική πρόσκλησή του.

taxi, ταξί,

Άρθρο 4 Χαρακτηριστικά Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων - Όργανα και Εξαρτήματα - Εξωτερικές ενδείξεις - Αντικατάσταση τους -Διαφήμιση

1. Για την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της παρούσας απαιτείται αυτά: (α) να διαθέτουν από έξι (6) μέχρι εννέα (9) θέσεις, της θέσης του οδηγού περιλαμβανομένης, (β) να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) πόρτες για την είσοδο και έξοδο των επιβατών και του οδηγού, (γ) να διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, (δ) τα βενζινοκίνητα να έχουν κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.550 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.450 κυβικά εκατοστά και άνω, τα υβριδικά, τα υγραεριοκίνητα και τα φυσικού αερίου 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω, τα αμιγώς ηλεκτρικά να έχουν ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον πενήντα (50 kw) κιλοβάτ και μπαταρία χωρητικότητας τουλάχιστον τριάντα (30 kWh) κιλοβατώρων, μπορούν δε να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους, (ε) να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών σε ειδικό για τον σκοπό αυτόν χώρο, (στ) να έχουν τον εξωτερικό χρωματισμό που καθορίζει ο οικείος Περιφερειάρχης με σχετική απόφασή του.

2. Τα Ε.Δ.Χ. ΤΑΧΙ αυτοκίνητα της παρούσας φέρουν: (α) ταξίμετρο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4070/2012, σε εμφανές μέρος του οχήματος, (β) οδηγό δρόμων, πλατειών και χάρτη της περιοχής λειτουργίας, σε ηλεκτρονική ή έγχαρτη μορφή, (γ) πινακίδα αναρτημένη σε εμφανές μέρος του οχήματος με τα στοιχεία του αυτοκινήτου, του οδηγού, τα τιμολόγια που ισχύουν, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και την ειδική άδεια του οδηγού Ε.Δ.Χ., (δ) κανονισμό λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ.

3. Απαγορεύεται η ύπαρξη σχάρας, μπαγκαζιέρας οροφής, κοτσαδόρων και οποιουδήποτε άλλου εξαρτήματος ή συσκευής, εσωτερικά και εξωτερικά του αυτοκινήτου, που δεν προβλέπονται από τους κανονισμούς λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται: (α) οι συσκευές αναπαραγωγής ήχου ή/και εικόνας, (β) οι συσκευές ραδιοεπικοινωνίας, εφόσον έχει δοθεί αρμοδίως άδεια λειτουργίας τους και (γ) συσκευές για τις οποίες χορηγείται έγκριση με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, και Μεταφορών κατά τις κείμενες διατάξεις.

4. Τα Ε.Δ.Χ. ΤΑΧΙ αυτοκίνητα της παρούσας αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών, εκτός αυτών που έχουν έδρα διοικητικές μονάδες με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους, τα οποία αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ετών.

5. Επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορικών διαφημίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία Α-οικ. 54829/4034/2003 (Β’ 1364) και οικ.Α42074/3252/2014 (Β’ 2402) κοινών υπουργικών αποφάσεων.

taxi, ταξί,

Άρθρο 5 Τιμολόγιο

Το τιμολόγιο των Ε.Δ.Χ. ΤΑΧΙ αυτοκίνητων της παρούσας είναι αυτό που καθορίζεται με την υπό στοιχεία Α54501/5518/2014 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ)» (Β’ 227). Ωστόσο, στην περίπτωση που αυτά μεταφέρουν από πέντε (5) έως και οκτώ (8) επιβάτες, το τιμολόγιο που καθορίζεται στις περ. α, β, γ και ε της παρ. 1 της ανωτέρω απόφασης, προσαυξάνεται κατά 30%.

Άρθρο 6 Τρόπος εκτέλεσης του μεταφορικού έργου

1. Οι υποχρεώσεις των οδηγών, ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων της παρούσας καθώς και των επιβατών που χρησιμοποιούν αυτά, είναι αυτές που καθορίζονται για τα Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στα άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), αντίστοιχα. 2. Οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές των οχημάτων της παρούσας υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την εκτέλεση μεταφορικού έργου με Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ οχήματα. 3. Τα Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητα της παρούσας εκτελούν διαδρομές χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Σε περίπτωση παράβασης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμογή έχει το άρθρο 18 του ν. 1903/1990 (Α’ 142). 4. Όργανα ελέγχου για τον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας είναι αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4530/2018.

Άρθρο 7 Κατηγορίες διοικητικών παραβάσεων

Πέραν των όσων ορίζονται στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία οικ Α 35509/1736/2018 (Α’ 59) υπουργικής απόφασης, οι διοικητικές παραβάσεις κατατάσσονται με κριτήρια τη βαρύτητά τους, τη μέριμνα για την ασφάλεια των επιβατών και της σωματικής ακεραιότητάς τους, καθώς και τις επιπτώσεις στους επιβάτες σε τρεις (3) κατηγορίες: (α) Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται οι παραβάσεις των περ. α’ έως ε’, ζ’ και η’ της παρ. 1, καθώς και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 4530/2018. (β) Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται οι παραβάσεις των παρ. 4 και 6 του άρθρου 1 και των περ. α’ έως δ’ και στ’ του άρθρου 2 του ν. 4530/2018. (γ) Στην τρίτη κατηγορία κατατάσσονται οι παραβάσεις της περ. στ’ της παρ. 1, των παρ. 5 και 7 του άρθρου 1, καθώς και της περ. ε’ του άρθρου 2 του ν. 4530/2018.

Άρθρο 8 Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων ανά κατηγορία παράβασης

Πέραν των όσων ορίζονται στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία οικ Α 35509/1736/2018 υπουργικής απόφασης, για τις κατηγορίες των διοικητικών παραβάσεων του άρθρου 7 επιβάλλεται: (α) για τις παραβάσεις της πρώτης κατηγορίας, αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρες έως δύο (2) μήνες, (β) για τις παραβάσεις της δεύτερης κατηγορίας, αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα από δύο (2) έως πέντε (5) μήνες, (γ) για τις παραβάσεις της τρίτης κατηγορίας, αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα από πέντε (5) έως έξι (6) μήνες.

Άρθρο 9 Θέσεις στάσης/στάθμευσης (πιάτσες)

Οι θέσεις στάσης/στάθμευσης που έχουν χωροθετηθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), χρησιμοποιούνται και από τα οχήματα της παρούσας σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων.

Άρθρο 10 Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως