Πώς γίνεται η γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών - ΤΕΟΜ

Δευ, 08/11/2021 - 13:44
cityliner πουλμαν

Με κοινή απόφαση των υπ. Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθορίστηκε η διαδικασία για τη γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.).

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα παρακάτω:

Για την έναρξη λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση, η οποία περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ΄ αυτή στοιχεία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής γνωστοποίησης επιτρέπεται η λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας. Η υποβολή της γνωστοποίησης καθιστά υποχρεωτική τη λειτουργία της επιχείρησης από τον φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας.

Περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν από το Υπ. Τουρισμού, Τμήμα Νομοθετικών Ρυθμίσεων και Μέτρων, τηλ.: 210 3736116