«Αυτός προς τον οποίον γίνεται η παραχώρηση του δικαιώματος επί ιδανικού μεριδίου άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης δικαιούται να ζητήσει από τον κύριο του αντιστοίχου ιδανικού μεριδίου επί του αυτοκινήτου, ως πράγματος, την εξαγορά αυτού αντί ευλόγου και δικαίου τιμήματος», αναφέρει το άρθρο 46 του Νόμου «Οδηγώντας με Ασφάλεια». 

 

Προβλέπεται επίσης ότι σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το καταβλητέο τίμημα, με αίτηση των ενδιαφερομένων, το προς μεταβίβαση αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης κηρύσσεται αναγκαστικά απαλλοτριωτέο με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, λόγω δημοσίας ωφελείας, στην οποίο καθορίζεται και το καταβλητέο τίμημα.

Το καταβλητέο τίμημα καθορίζεται με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου και κατά ποσοστό ανάλογο με τη συμμετοχή του δικαιώματος επί ιδανικού μεριδίου άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης.

Η τρέχουσα εμπορική αξία υπολογίζεται, επί της αξίας πρώτης κυκλοφορίας του, απομειούμενη κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20 %) για το πρώτο έτος και δέκα τοις εκατό (10 %) κατ’ έτος, για τα επόμενα έτη, μέχρι του ποσοστού του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85 %).

Τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα ΔΧ οχήματα .