Καθορίστηκε ο μέγιστος αριθμός αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ - ΑΜΕΑ) για την Αττική (ενιαία έδρα) και για τα νησιά του Σαρωνικού στη βάση συγκεκριμένων συντελεστών, με συνέπεια να προκύπτει σημαντικός αριθμός (2.374) αδειών που πλεονάζουν.

Οι συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη είναι ο μόνιμος πληθυσμός της κάθε έδρας σύμφωνα με την απογραφή του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι το σύνολο των διανυκτερεύσεων στην έδρα κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από τον υπολογισμό, το οποίο είναι διαθέσιμο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και αυτά σε σχέση με τον υφιστάμενο αριθμό αδειών.

Αναλυτικά, ανά έδρα ο προκύπτων κατά τα παραπάνω μέγιστος αριθμός αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων επιμερίζεται σε ΕΔΧ (ΤΑΞΙ), ΕΔΧ ειδικών μισθώσεων (ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ) και ΕΔΧ ειδικών μισθώσεων ΑΜΕΑ (ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑΜΕΑ) ως εξής:

 

1

Μετά τα παραπάνω και, όπως προκύπτει από αυτά προσδιορίζεται η διαφορά ανά έδρα του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού αυτοκινήτων ΕΔΧ (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ -ΑΜΕΑ) σε σχέση με τον υφιστάμενο αντίστοιχα αριθμό αδειών αυτοκινήτων ΕΔΧ (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ- ΑΜΕΑ)ως εξής:

2

Στον πιο κάτω πίνακα εμφανίζεται η διαφορά ανά έδρα του καθοριζόμενου με την παρούσα μέγιστου αριθμού αυτοκινήτων ΕΔΧ (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ -ΑΜΕΑ) σε σχέση με τον υφιστάμενο αντίστοιχα αριθμό αδειών αυτοκινήτων ΕΔΧ (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΙΔΜΙΣΘ- ΑΜΕΑ):

3

Συνέπεια όλων των παραπάνω και του ήδη πλεονάζοντος αριθμού αδειών ταξί, είναι ότι δεν υφίσταται ανάγκη χορήγησης νέων αδειών στην Περιφέρεια Αττικής και στα νησιά της.