Η νέα απλουστευμένη διαδικασία έναρξης λειτουργίας των Σχολών ΣΕΚΑΜ μόνο με γνωστοποίηση ορίζεται στην κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών (ΦΕΚ 3994/Β/30-08-21).

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτή στοιχεία. Υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, προκειμένου να τα έχει διαθέσιμα όταν θα του ζητηθεί ο έλεγχος.

Τον έλεγχο διενεργεί η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών είτε επιτόπου είτε εξ αποστάσεως. Τριμελής επιτροπή ελέγχου μπορεί να ελέγχει κάθε χώρο της εγκατάστασης, να λαμβάνει πληροφορίες και φωτοαντίγραφα των εγγράφων που της επιδεικνύονται. Η τριμελής επιτροπή συντάσσει έκθεση για τον επιτόπου έλεγχο, στην οποία καταγράφονται τυχόν παραβάσεις, και την υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η τελευταία, αποστέλλει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου στον φορέα της δραστηριότητας με συστημένη επιστολή.

Σε περίπτωση που καταγράφηκαν παραβάσεις, με την ίδια επιστολή τον καλεί να εκθέσει τις απόψεις του για τα ευρήματα του ελέγχου και να άρει την παράβαση εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας παραλαβής της επιστολής. Εάν δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα έγγραφες απόψεις του φορέα της δραστηριότητας ή υποβληθούν αλλά κριθούν αβάσιμες από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, τότε με απόφαση του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών διαπιστώνονται οι παραβάσεις και επιβάλλονται τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.