Σε απάντηση ερωτημάτων πολιτών που ζητούν να προσέλθουν στις υπηρεσίες του υπ. Μεταφορών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους, ισχύουν οι διατάξεις του υπ. Εσωτερικών, οι οποίες είναι κοινές για όλα τα υπουργεία και αποβλέπουν στην προστασία των πολιτών και των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες από τον Covid-19.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16542/31-8-2020 έγγραφο του τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα της Γεν. Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών ισχύουν τα εξής:

«ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπενθυμίζεται ότι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών. Υπενθυμίζεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Επιπλέον, και εφόσον οι πολίτες προσέρχονται χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού, κατά την είσοδο των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, οι αρμόδιοι υπάλληλοι στις υπηρεσίες υποδοχής θα πρέπει να ενημερώνουν τους πολίτες για την τήρηση των ως άνω μέτρων και ταυτόχρονα να ειδοποιούν εκ των προτέρων τους υπαλλήλους που θα τους εξυπηρετήσουν, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός και ο συγχρωτισμός κατά την εξυπηρέτησή τους. (βλ. σχετικές ρυθμίσεις των αρ. 5Α και αρ. 22 της αρ. Δ1α/ΓΠοικ.53080/29-8-2020 [Β ́ 3611] Π.Ν.Π.). Υπενθυμίζεται ότι κατά τον καταμερισμό προσέλευσης του προσωπικού του δημοσίου σε τρεις διακριτές βάρδιες (7.μ. 8 π.μ. και 9.π.μ.) θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το γεγονός της πλήρους λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών».