Πώς να πάρετε Αυτοκίνητο από Δημοπρασία Οχημάτων

Κυρ, 28/04/2019 - 09:00

Ελεύθερη είναι η επίσκεψη και εξέταση των οχημάτων που βγαίνουν σε δημοπρασία, αλλά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

«1. Επιτρέπεται η ελεύθερη επίσκεψη και εξέταση των δημοπρατούμενων οχημάτων από τους ενδιαφερόμενους πριν από την διεξαγωγή της δημοπρασίας σε ώρες και ημέρες που καθορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας που διενεργεί την δημοπρασία. Η τελευταία ημέρα επίσκεψης είναι η προηγούμενη της δημοπρασίας.

2. Οι ενδιαφερόμενοι κατά την είσοδό τους επιδεικνύουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ ( διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λπ.).

3. Η εξέταση μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο με τη βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής του και περιλαμβάνει ό,τι κριθεί αναγκαίο, χωρίς όμως την χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων και χωρίς να τεθεί σε κίνηση το όχημα. Ο περιορισμός αυτός υφίσταται για λόγους ασφαλείας και λόγω αντικειμενικών συνθηκών (π.χ. κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, αδυναμία κίνησης οχήματος κ.λπ.).

4. Δεν επιτρέπεται το επισκεπτήριο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας, παρά μόνο μετά το πέρας αυτής, για τριάντα (30) λεπτά παρουσία του προσωπικού της υπηρεσίας, σε όσους εκ των ανακηρυχθέντων πλειοδοτών το επιθυμούν».

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις δημοπρασίες

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3420/Β/2016:

«1. Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες των οχημάτων για κυκλοφορία έχουν όλοι ανεξαιρέτως, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, εφόσον είναι ικανοί προς δικαιοπραξία, δεν είναι ανήλικοι και δεν τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση.

Η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή, μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί είναι πειθαρχικό παράπτωμα. (άρθρο 107 του Δ. Κ.)

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) όπως χαρακτηρίζονται από το Π.δ. 116/2004 και τα οποία δημοπρατούνται είτε το καθένα χωριστά είτε ομαδικά έχουν μόνο φορείς αδειοδοτημένοι από την Ε.Δ.Ο.Ε.

3. Δικαίωμα συμμετοχής για τα οχήματα προς διάλυση ήτοι των οχημάτων που κρίνονται ακατάλληλα για κυκλοφορία και δεν περιλαμβάνονται στο Π.δ. 116/2004 και δημοπρατούνται είτε το καθένα χωριστά είτε ομαδικά, έχουν εκτός από φορείς αδειοδοτημένους από την Ε.Δ.Ο.Ε. και όσοι ασκούν δραστηριότητα συναφή με την διαχείριση των οχημάτων αυτών, η άδεια λειτουργίας της οποίας προϋποθέτει την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), χωρίς απαραίτητα να έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

4. Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες πώλησης οχημάτων προς κυκλοφορία μόνο αυτοπροσώπως. Κατ' εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον αυτός είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και του δεύτερου βαθμού, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.

5. Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με πληρεξούσιο οριζόμενο από συμβολαιογράφο για τα οχήματα προς κυκλοφορία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο για τα υπόλοιπα οχήματα προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.

Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας ήτοι επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης - καταστατικό, στο οποίο μεταξύ των άλλων θα ορίζεται η έναρξη και η διάρκεια της εταιρείας, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και οι εξουσίες του, ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού καθώς και πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών από το οικείο Πρωτοδικείο και ΓΕΜΗ με τα αντίστοιχα ΦΕΚ αυτών.

6. Δεν επιτρέπεται η από κοινού πλειοδοσία και αγορά κατά συγκυριότητα οχημάτων προς κυκλοφορία από περισσότερα του ενός πρόσωπα, εκτός εάν οι από κοινού πλειοδότες είναι σύζυγοι μεταξύ τους ή συγγενείς εξ αίματος μέχρι και του δευτέρου βαθμού και εφόσον είναι παρόντες στη δημοπρασία ή έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί ο ένας απ' αυτούς.

7. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στις δημοπρασίες πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ ( διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λπ.).

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή των όρων πώλησης χωρίς καμία επιφύλαξη».

Εγγύηση Συμμετοχής

Ανάλογη της δημοπρασίας είναι και η καταβαλλόμενη πριν την έναρξη της δημοπρασίας εγγύηση, ως εξής:

«α) 300 ευρώ για τα προς κυκλοφορία επιβατικά, φορτηγά & λεωφορεία,

β) 100 ευρώ για τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και για τα οχήματα προς διάλυση (φορτηγά, βυτιοφόρα, λεωφορεία, απορριμματοφόρα κ.λπ.), ανεξαρτήτως αν εκποιούνται μεμονωμένα ή ομαδικά,

γ) 100 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα για κυκλοφορία,

δ) 50 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα για διάλυση, ανεξαρτήτως αν εκποιούνται μεμονωμένα ή ομαδικά.

Η καταβολή της εγγύησης γίνεται για τα μεν φυσικά πρόσωπα με μετρητά ή προσωπική επιταγή για τα δε νομικά πρόσωπα μόνο με προσωπική επιταγή. Στην περίπτωση συμμετοχής δια πληρεξουσίου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, το αποδεικτικό κατάθεσης της εγγύησης εκδίδεται στο όνομα του πληρεξουσίου ή του εξουσιοδοτημένου».