Πότε ανακαλείται η άδεια ΙΚΤΕΟ. Ακύρωση Δελτίου και επιστροφή χρημάτων

Τετ, 15/02/2023 - 10:10

«Σε περίπτωση αμφισβήτησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., δεν ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας μέχρι προσκομίσεως αμετάκλητης εκτελεστής δικαστικής απόφασης».

Αυτό προβλέπεται σε πρόσφατη (Αριθμ. 40017) απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, με την οποία τροποποιείται προγενέστερη απόφαση για τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).

Επίσης, η ανάκληση της αδείας λειτουργίας ή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ με δικαστική απόφαση δεν περατώνει τη διερεύνηση τυχόν καταγγελιών ή παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το ΙΚΤΕΟ αυτό ή τους ελεγκτές του, οι οποίες ολοκληρώνονται ως ο νόμος ορίζει, προκειμένου να επιβληθούν ή όχι οι προβλεπόμενες κυρώσεις καθώς και να εγγραφούν αυτές στο αντίστοιχο μητρώο «ποινών κυρώσεων».

Η πιστοποίηση συγκεκριμένων υπαλλήλων του ΙΚΤΕΟ για τη δυνατότητα δέσμευσης ηλεκτρονικών παραβόλων, αφαιρείται και επαναχορηγείται, εφόσον ο ίδιος ο υπάλληλος τη ζητήσει εκ νέου για άλλη επιχείρηση με απασχόληση στο ίδιο αντικείμενο.

Ακύρωση ΔΤΕ και επιστροφή χρημάτων

Σε περίπτωση που εκδόθηκε Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από το ΙΚΤΕΟ σε χρονική περίοδο ισχύουσας απόφασης ακύρωσης άδειας λειτουργίας/βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας του, το ΙΚΤΕΟ οφείλει να προβεί στην ακύρωση του ΔΤΕ και στην επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος αυτού στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Για ακυρώσεις Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), το ΙΚΤΕΟ ενημερώνει σχετικά το ΥΠ.ΥΠ.ΜΕ. ηλεκτρονικά, μέσω αποστολής στοιχείων διακίνησης ΔΤΕ.

Τέλος, με την ίδια πρόσφατη απόφαση ορίζεται ότι: «Η εκδοθείσα απόφαση οριστικής ανάκλησης αδείας λειτουργίας ή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ δεν περατώνει τη διερεύνηση τυχόν καταγγελιών ή παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το ΙΚΤΕΟ αυτό ή τους ελεγκτές του, οι οποίες ολοκληρώνονται ως ο νόμος ορίζει, προκειμένου να επιβληθούν ή όχι οι προβλεπόμενες κυρώσεις καθώς και να εγγραφούν αυτές στο αντίστοιχο μητρώο «ποινών κυρώσεων».

Η πιστοποίηση συγκεκριμένων υπαλλήλων του ΙΚΤΕΟ για τη δυνατότητα δέσμευσης ηλεκτρονικών παραβόλων, αφαιρείται και επαναχορηγείται εφόσον ο ίδιος ο υπάλληλος τη ζητήσει εκ νέου για άλλη επιχείρηση με απασχόληση στο ίδιο αντικείμενο. Ως ημερομηνία οριστικής διακοπής λειτουργίας της άδειας ή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ, λαμβάνεται η ημερομηνία παράδοσης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ΙΚΤΕΟ από τον ιδιώτη αυτής ή νόμιμο εκπρόσωπό της την ημέρα της αίτησής του στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας».