Οι πράξεις βεβαίωσης της παράβασης (κλήσεις) του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) αποτελούν διαπιστωτικές πράξεις των εντεταλμένων οργάνων της Διοίκησης με τις οποίες καταγράφονται πραγματικά περιστατικά και γεγονότα και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα και ποινές. Στις πράξεις βεβαίωσης παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ. αλλά και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ανωτέρω σχετική κ.υ.α., πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της διαπραχθείσας παράβασης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο αναγράφει στο έντυπο πράξης βεβαίωσης της παράβασης λανθασμένα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα στοιχεία που αφορούν στον προσδιορισμό του οχήματος (ενδεικτικά αναφέρονται μάρκα, χρώμα, αριθμ. κυκλοφορίας) του παραβάτη οδηγού, της διαπραχθείσας παράβασης, ή του ύψους του προστίμου, η εν λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα.

Ωστόσο, επειδή έχει αναφερθεί επανειλημμένα η ανομοιόμορφη πρακτική την οποία ακολουθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την εξέταση ενστάσεων – αιτημάτων πολιτών για την ανάκληση επιβληθείσας κλήσης ή για τη μη βεβαίωση ή και τη διαγραφή ακόμη των ποσών των προστίμων στις περιπτώσεις εκείνες όπου το εσφαλμένο στοιχείο της κλήσης αφορά το χρώμα του οχήματος, ήτοι όταν το στοιχείο του χρώματος που αναγράφεται στο έντυπο της παράβασης δεν ταυτίζεται με το αναγραφόμενο χρώμα στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, εγείροντας έτσι έντονα ζητήματα άνισης μεταχείρισης πολιτών. Για τον λόγο αυτό με εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών και με στόχο την αποτροπή της παραβατικής συμπεριφοράς διευκρινίζει ότι η μη ταυτόσημη αναγραφή του χρώματος του οχήματος στο έντυπο της παράβασης και στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δεν συνιστά λόγο ακύρωσης της παράβασης στην περίπτωση που από τα υπόλοιπα αναφερόμενα στοιχεία προκύπτει ότι πρόκειται για το ίδιο όχημα.

Πάντως, για τον προσδιορισμό του χρώματος, ισχύει ένας κατάλογος 13 χρωμάτων με τα οποία προσδιορίζεται το χρώμα ενός αυτοκινήτου και τα χρώματα αυτά είναι το: κίτρινο, γκρι, πορτοκαλί, ερυθρό, καφέ, πράσινο, μωβ, μπλε, μαύρο, λευκό, γαλάζιο, ασημί και μπεζ.