Με περίοδο χάριτος ενός μήνα ξεκίνησε από την Ολλανδία το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής Παραβάσεων (ERRU), γνωστό ως Point System με σκοπό από 1ης Απριλίου 2021, οι παραβάσεις να καταγράφονται κανονικά στο σύστημα, το οποίο θα πρέπει να ενεργοποιήσουν όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Κανονικά, μάλιστα, με βάση τη σχετική οδηγία της Ε.Ε. του 2013, τα κράτη-μέλη έπρεπε να είχαν όλα ενταχθεί στο σύστημα, όμως λόγω τεχνικών προβλημάτων που επικαλέστηκαν ορισμένα κράτη-μέλη, η εφαρμογή καθυστέρησε για να ξεκινήσει, όπως ανέφεραν οι Ολλανδοί την 1η του Απρίλη.

Υπενθυμίζεται πως οι παραβάσεις οδηγών φορτηγών ή λεωφορείων και των ίδιων των οχημάτων (τεχνικές ελλείψεις) καταγράφονται και οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από το κράτος εντός του οποίου σημειώθηκε μια παράβαση.

Για τον λόγο αυτό έχει ήδη θεσμοθετηθεί (ισχύει και στη χώρα μας) η κατηγοριοποίηση όλων των σοβαρών παραβάσεων, ώστε αυτόματα να περνάει στο σύστημα στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές της κάθε χώρας, καθώς και οι υπηρεσίες Μεταφορών.

Ανάλογα με τον αριθμό των παραβάσεων και τη σοβαρότητα της κάθε παράβασης, πέρα από τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση κυρώσεις και πρόστιμα, ο οδηγός κινδυνεύει να χάσει το δίπλωμά του, αλλά και η μεταφορική επιχείρηση να χάσει την άδεια μεταφορών που κατέχει, εφόσον οι παραβάσεις βαρύνουν την ίδια ή και την ίδια.

Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων

Οι παραβάσεις χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες ως εξής: ΣΠ Σοβαρές Παραβάσεις, ΛΣΠ Λίαν Σοβαρές Παραβάσεις και ΠΣΠ Πλέον Σοβαρές Παραβάσεις.

Οι πλέον σοβαρές παραβάσεις (ΠΣΠ) έχουν να κάνουν με τα ωράρια οδήγησης (μεγάλες υπερβάσεις οδήγησης και χωρίς διάλειμμα) με τη μη λειτουργία ταχογράφου ή ταχογράφου χωρίς θεώρηση, με παρέμβαση στον ταχογράφο (πείραγμα) κ.α.

Πλέον Σοβαρές Παραβάσεις συναντούμε και στα βάρη, όπως υπέρβαση μικτού πάνω από το 20% στην περίπτωση που δεν λειτουργεί κόφτης ή έχει γίνει παρέμβαση στη λειτουργία του κ.α.

Ομοίως, ΠΣΠ καταγράφονται και μεταφορές επικίνδυνων με όχημα χωρίς ADR, μεταφορές χωρίς έγκυρη κοινοτική άδεια κ.α.

Η συχνότητα και πώς υπολογίζεται

Οι σοβαρές (ΣΠ) και οι λίαν σοβαρές παραβάσεις (ΛΣΠ) (του φορτηγού), όταν διαπράττονται επανειλημμένα, θεωρούνται σοβαρότερες από την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους εγκατάστασης. Κατά τον υπολογισμό της συχνότητας επανάληψης των παραβάσεων, τα κράτη-μέλη λαμβάνουν υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

α) τη σοβαρότητα της παράβασης (ΣΠ ή ΛΣΠ)

β) τον χρόνο (τουλάχιστον ένα κυλιόμενο έτος από την ημερομηνία του ελέγχου)

γ) τον αριθμό οδηγών που απασχολούνται στις δραστηριότητες μεταφορών υπό τη διεύθυνση του διαχειριστή μεταφορών (μέσος όρος ανά έτος).

Με βάση τις πιθανότητες δημιουργίας κινδύνου για την οδική ασφάλεια, η μέγιστη συχνότητα των σοβαρών παραβάσεων, πέραν της οποίας πρέπει να θεωρούνται σοβαρότερες, καθορίζεται ως εξής:

- 3 ΣΠ / ανά οδηγό / ανά έτος = 1 ΛΣΠ

- 3 ΛΣΠ / ανά οδηγό / ανά έτος = κίνηση εθνικής διαδικασίας περί εχεγγύων αξιοπιστίας

Ο αριθμός των παραβάσεων ανά οδηγό και ανά έτος είναι ένας μέσος όρος που υπολογίζεται με διαίρεση του συνολικού αριθμού όλων των παραβάσεων του ιδίου βαθμού σοβαρότητας (ΣΠ ή ΛΣΠ) διά του μέσου αριθμού των οδηγών που απασχολούνται κατά τη διάρκεια του έτους. Ο μαθηματικός τύπος της συχνότητας παρέχει ανώτατο όριο εμφάνισης σοβαρών παραβάσεων, πέραν του οποίου θεωρούνται ως σοβαρότερες.

Δείτε εδώ τους πλήρεις πίνακες των παραβάσεων.