Πράσινο φως για το έργο Μπράλος – Άμφισσα

Τετ, 13/07/2022 - 10:37

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η σύμβαση με τίτλο: «Οδικό τμήμα “Μπράλος – Άμφισσα” του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο» προϋπολογισμού 285.500.000,00€  ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία ΑΒΑΧ ΑΕ και πλέον δίνεται το πράσινο φως για την έναρξη των προκαταρκτικών μελετών και την υλοποίηση του έργου στη συνέχεια.

Το τμήμα «ΜΠΡΑΛΟΣ – ΑΜΦΙΣΣΑ», μήκους 25 περίπου χλμ. διακρίνεται στα εξής υποτμήματα:

• 1ο Υποτμήμα: Μπράλος – Αρχή παράκαμψης Γραβιάς (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 7+300)

• 2ο Υποτμήμα: Ι.Κ. Μεταλλείων Βωξίτη (δεν περιλαμβάνεται) – Άμφισσα (Χ.Θ. 14+000 – Χ.Θ. 30+700).

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της υπόψη σύμβασης περιλαμβάνεται η κατασκευή 6 ισόπεδων κόμβων, δικτύου παράλληλων και κάθετων δευτερευουσών οδών για τη σύνδεση με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και την εξυπηρέτηση των παρόδιων χρήσεων καθώς και η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών έργων, τεχνικών έργων (οχετών, γεφυρών, τοίχων, 2 σηράγγων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων κλπ.), έργων οπλισμένης γης, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης, οριζόντιας), ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμός υπαίθριων έργων, εγκαταστάσεις υπόγειων έργων), κλπ.

Το υπόψη έργο αποτελεί τμήμα του Διαγώνιου Οδικού Άξονα «Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο», ο οποίος συνιστά τμήμα του διεθνούς οδικού δικτύου «Ε-65» και είναι μείζον έργο υποδομής και ανάπτυξης καθώς συμβάλλει στη σημαντική αναβάθμιση των συνθηκών κυκλοφορίας και ασφάλειας της χρήσης του άξονα.