Προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις για ΠΕΕ στην Αττική

Δευ, 10/05/2021 - 12:36

Οι γραπτές εξετάσεις της Α Περιόδου 2021, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών προκηρύχθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής και θα διεξαχθούν στο μεγάλο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου), στις 9 ( (Τετάρτη) & 10 (Πέμπτη) Ιουνίου 2021, στις 09:00 π.μ.

α. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε δύο φύλλα εξέτασης στην Ελληνική γλώσσα που καλύπτουν την ενότητα των Εθνικών και των Διεθνών Μεταφορών, αντίστοιχα. Κάθε φύλλο εξέτασης αποτελείται από συνολικά 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 2 μελέτες περιπτώσεων προς ανάπτυξη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τέσσερεις ώρες.

β. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι Πιστοποιητικού Εθνικών Μεταφορών που τους έχει χορηγηθεί με προϊσχύουσες διατάξεις, εξετάζονται μόνο στο φύλλο εξέτασης της ενότητας των Διεθνών Μεταφορών. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης, σ’ αυτήν την περίπτωση, μειώνεται στις δύο ώρες.

γ. Η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων οι οποίοι παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία) παρατείνεται κατά 30 λεπτά για τους υποψηφίους της περ. α και κατά 15 λεπτά για τους υποψηφίους της περ. β.

δ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν, για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου και όχι μολύβι. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας, μουντζούρες ή διορθώσεις. Για κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής υπάρχει μία σωστή απάντηση, που θα πρέπει απαραίτητα να επισημαίνεται θέτοντας το σημείο (Χ) ή σταυρό (+) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο του φύλλου εξέτασης. Οποιαδήποτε άλλη σήμανση, ακόμα και εάν βρίσκεται στο σωστό τετραγωνίδιο, λαμβάνεται ως λανθασμένη. Εξυπακούεται ότι για κάθε ερώτηση που έχουν σημειωθεί περισσότερες από μία απαντήσεις ή για ερώτηση που δεν έχει σημειωθεί καθόλου απάντηση, αυτή λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση.

ε. Η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής βαθμολογείται με 2 μονάδες. Η πλήρης ανάπτυξη κάθε μελέτης βαθμολογείται με 20 μονάδες. Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μονάδων, έχουν δηλαδή συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου της δυνατής βαθμολογίας, έχοντας παράλληλα ελάχιστη βαθμολογία εξήντα (60) μονάδων από τα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής και σαράντα (40) μονάδων από τις μελέτες περιπτώσεων. Επιτυχόντες, στην κατηγορία υποψηφίων που εξετάζονται μόνο στο φύλλο εξέτασης της ενότητας των Διεθνών Μεταφορών, θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει συνολικά βαθμολογία τουλάχιστον (60) μονάδων, έχουν δηλαδή συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου της δυνατής βαθμολογίας, έχοντας παράλληλα ελάχιστη βαθμολογία τριάντα (30) μονάδων από τα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής και είκοσι (20) μονάδων από τις μελέτες περιπτώσεων.

στ. Υποψήφιος θεωρείται ότι απέτυχε όταν κατά την εξέταση καταλαμβάνεται να αντιγράφει με οποιονδήποτε τρόπο ή κάνει χρήση οποιονδήποτε βιβλίων και σημειώσεων ή συνεργάζεται ή συνομιλεί με άλλους εξεταζόμενους ή κάνει χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής ή απομακρύνεται από τη θέση εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης ή απομακρύνεται από τη θέση εξέτασης, εάν είναι ο προτελευταίος υποψήφιος που έχει απομείνει, πριν ολοκληρώσει την εξέταση ΠΕΕ και ο τελευταίος υποψήφιος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Σχολή ΣΕΚΑΜ στην οποία παρακολούθησαν τα μαθήματα.

Αναμένονται και ανάλογες προκηρύξεις εξετάσεων από τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.