Σε μία απλή δήλωση μπορούν οι επαγγελματίες οδηγοί να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την απόκτηση ΠΕΙ (πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας), εφόσον, βέβαια, υπάγονται στις εξαιρέσεις που καθορίστηκαν από το νόμο 4784/21.

 

Ποιοι εξαιρούνται από το ΠΕΙ

Όπως αναφέρθηκε με το νόμο 4784/21 επήλθαν τροποποιήσεις στο άρθρο 3 του π.δ. 74/2008.  Συγκεκριμένα εισάγονται νέες εξαιρέσεις αναφορικά με τη μη υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι. για:

• οδηγούς οχημάτων που ανήκουν στις υπηρεσίες επείγουσας διακομιδής ασθενών

• οδηγούς οχημάτων για τα οποία απαιτείται άδεια οδήγησης κατηγορίας D ή D1 και τα οποία κινούνται χωρίς επιβάτες από προσωπικό συντήρησης προς ή από ένα κέντρο συντήρησης που βρίσκεται κοντά στην πλησιέστερη βάση συντήρησης που χρησιμοποιεί ο μεταφορέας, υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήματος δεν συνιστά την κύρια δραστηριότητα του οδηγού

• οδηγούς οχημάτων που χρησιμοποιούνται σε μη εμπορική μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας

• οδηγούς οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για εξετάσεις οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι., με την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών

• οδηγούς οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση συμπληρωματικής κατάρτισης για την απόκτηση άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι., κατά τη διάρκεια μαθημάτων στον χώρο εργασίας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος συνοδεύεται από άλλο πρόσωπο πιστοποιημένο με Π.Ε.Ι., ή εκπαιδευτή οδηγών για την κατηγορία στην οποία ανήκει το όχημα που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν

• οδηγούς οχημάτων, τα οποία μεταφέρουν μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού

• οδηγούς οχημάτων όταν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

α) οι οδηγοί οχημάτων κινούνται σε αγροτικές περιοχές και εφοδιάζουν τη δική τους επιχείρηση,

β) οι οδηγοί δεν παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών και,

γ) η μεταφορά είναι περιστασιακή και δεν επηρεάζει την οδική ασφάλεια.

• οδηγούς οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται ή μισθώνονται χωρίς οδηγό από γεωργικές, δενδροκηπευτικές, δασοκομικές, κτηνοτροφικές ή αλιευτικές επιχειρήσεις για τη μεταφορά εμπορευμάτων στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκτός εάν η οδήγηση αποτελεί μέρος της κύριας δραστηριότητας του οδηγού ή εάν η οδήγηση υπερβαίνει την απόσταση εκατό (100) χιλιομέτρων από τη βάση της επιχείρησης στην οποία ανήκει το όχημα ή η οποία ενοικιάζει ή μισθώνει με χρηματοδοτική μίσθωση το όχημα.