Προς εκσυγχρονισμό του Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων

Τετ, 16/08/2023 - 11:34

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση των υπηρεσιών: (α) τροποποίησης του Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) και (β) συντήρησης και αναβάθμισης Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών που βασίζονται σε τεχνολογίες Microsoft ASP.NET/SQL Server.

Ειδικότερα, το έργο χωρίζεται σε δύο τμήματα ως εξής:

Τμήμα 1: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η τροποποίηση του Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ)/ European Register Of Road Transport Undertakings (ERRU) με προσθήκη νέων δεδομένων και λειτουργιών. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν ως υποσυστήματα του ΕΜΜΕ το «Σύστημα Ελέγχων Φορτηγών και Λεωφορείων» και το «Σύστημα Αποτίμησης Επικινδυνότητας Επιχειρήσεων» και θα προστεθούν επιπλέον δεδομένα.

Τμήμα 2: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και συναφών Πληροφοριακών Συστημάτων όπως RESPER, Οδικοί Μεταφορείς κ.α. Το έργο καλύπτει επίσης και Πληροφοριακά Συστήματα που βασίζονται στις ίδιες τεχνολογίες όπως την Εφαρμογή Αιτήσεων για κάρτες ταχογράφου, το Μηχανογραφικό Σύστημα ΚΤΕΟ και την Πλατφόρμα Μητρώου Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (ΜΥΦΑΗ).

Σύμφωνα με τη διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 966.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).