Πρόσκληση ενδιαφερόμενων για υποβολή προσφορών για τις μεταφορές μαθητών (άγονα & νέα δρομολόγια) Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας, για το σχολικό έτος 2020-2021 ανακοίνωσε η αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 109.311,23 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Μεσσηνίας στα τηλ. 27313-61402-588 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.