Η υλοποίηση των ενδοκοινοτικών παραδόσεων και τα ζητήματα ασφάλειας των Ελλήνων εξαγωγέων, όσον αφορά στην απόδειξη της πραγματοποίησης απαλλασσόμενων από τον ΦΠΑ παραδόσεων αγαθών στη Βουλγαρία, βρίσκονται στο επίκεντρο σχετικής επιστολής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή, προκειμένου να θέσουμε υπόψιν σας ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται με τα στοιχεία που καλούνται να προσκομίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς για την απόδειξη της πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, και ειδικότερα παραδόσεων από την Ελλάδα στη Βουλγαρία.

Όπως γνωρίζετε, βάσει του Ν.1642/1986 και της ΠΟΛ1106/26.04.1999, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα της μη επιβολής ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και να αποτρέπονται φαινόμενα εικονικών συναλλαγών, οι Έλληνες πωλητές των αγαθών υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να έχουν στην κατοχή τους κάθε στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η μεταφορά των αγαθών από την Ελλάδα σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά στην εν λόγω υποχρέωση, έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι σε δειγματοληπτικούς ελέγχους του Τελωνείου ζητείται ως αποδεικτικό στοιχείο της διέλευσης των χρησιμοποιούμενων για τη μεταφορά των προϊόντων οχημάτων από τα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από το κέντρο καταγραφής που διαθέτει η γείτονα χώρα στα σύνορα Προμαχώνα-Kulata. Αντίστοιχο σύστημα καταγραφής δεν εφαρμόζεται από τις ελληνικές Αρχές, με αποτέλεσμα οι Έλληνες εξαγωγείς να εξαρτούν τη νομιμοποίησή τους για την έκδοση τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ από την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού διέλευσης από τις βουλγαρικές Αρχές και να βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να υποχρεωθούν τελικώς να καταβάλλουν τον αναλογούντα ΦΠΑ ή/και να επιβαρυνθούν με πρόστιμα, σε περίπτωση αδυναμίας λήψης του πιστοποιητικού αυτού.

Είμαστε της άποψης ότι το γεγονός της διέλευσης των προϊόντων από τους συνοριακούς σταθμούς Ελλάδας-Βουλγαρίας θα μπορούσε να αποδεικνύεται ευχερέστερα με τη θέση σφραγίδας επί των οικείων φορτωτικών εγγράφων από τις ελληνικές Τελωνειακές Αρχές, ανεξάρτητα από το μικτό βάρος των οχημάτων. Αυτός ο τρόπος απόδειξης θα διευκολύνει και θα ενισχύσει την ήδη σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδίως της Βορείου Ελλάδος, και θα παρέχει περισσότερη ασφάλεια στους Έλληνες εξαγωγείς όσον αφορά την απόδειξη της πραγματοποίησης απαλλασσόμενων από τον ΦΠΑ παραδόσεων αγαθών στη Βουλγαρία».