«Οι φορείς των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων που επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τη λειτουργία τους οφείλουν πριν την υποβολή της γνωστοποίησης να έχουν συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλουν με τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρούν μαζί με το αποδεικτικό υποβολής στον χώρο άσκησης της εγκατάστασης και είναι διαθέσιμα για κάθε έλεγχο».

Αυτό μεταξύ άλλων προβλέπει η διαδικασία γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων (συνεργεία, σταθμοί οχημάτων, πλυντήρια ή/και λιπαντήρια οχημάτων, σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, σταθμοί βαρέων οχημάτων).

Όπως διευκρινίζει το υπ. Υποδομών και Μεταφορών, τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί έως και τις 11-11-2021 στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υπάγονται οι ανωτέρω εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων ολοκληρώνονται με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων (βεβαίωση νόμιμης λειτουργείας, βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας λόγω αλλαγής δικαιούχου, βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας λόγω μεταβολής της εγκατάστασης, κ.λπ.). Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης έχει υποβάλει αίτηση έως και τις 11-11-2021 και επιθυμεί να παραιτηθεί του αιτήματός του και να γνωστοποιήσει τη λειτουργία της εγκατάστασής του, αρχικά ενημερώνει την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση για την πρόθεσή του και εν συνεχεία προβαίνει σε γνωστοποίηση.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι:

Οι εγκαταστάσεις που έχουν σε ισχύ βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας δεν απαιτείται να γνωστοποιήσουν τη λειτουργία τους, εφόσον δεν υπάρχει κάποια μεταβολή.

Δεν αναζητείται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από τον ιδιώτη μηχανικό για τις εγκαταστάσεις που έχουν σε ισχύ βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας και επιθυμούν την υπαγωγή τους σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας.

Οι εγκαταστάσεις που έχουν σε ισχύ βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας και επιθυμούν την υπαγωγή τους σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας καταβάλλουν το παράβολο κατά την αρχική (νέα) γνωστοποίηση λειτουργίας τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης:

Οι εγκαταστάσεις που έχουν σε ισχύ βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας και πρόκειται να μεταβάλλουν τα στοιχεία τους (πλην του φορέα της δραστηριότητας) υπάγονται πλέον σε καθεστώς γνωστοποίησης της λειτουργίας τους. Σε αυτή την περίπτωση ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει αρχική (νέα) γνωστοποίηση για τα στοιχεία που υπάρχουν στην ισχύουσα βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας και εν συνεχεία μεταβάλλει τα στοιχεία του υποβάλλοντας εκ νέου αίτημα για μεταβολή γνωστοποίησης.

Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο φορέας της δραστηριότητας και η εν λόγω εγκατάσταση εξυπηρέτησης οχημάτων έχει υπαχθεί σε καθεστώς γνωστοποίησης τότε ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα. Εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νομοθεσία.

Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο φορέας της δραστηριότητας και η εν λόγω εγκατάσταση εξυπηρέτησης οχημάτων έχει σε ισχύ βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας, τότε δεν απαιτείται η ύπαρξη δικαιολογητικού της γνωστοποίησης του παλαιού εκμεταλλευτή, δεδομένου ότι αυτός διαθέτει σε ισχύ βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας και δεν είχε υπαχθεί σε καθεστώς γνωστοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται μόνο η γνωστοποίηση μεταβολής του νέου φορέα. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα. Εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νομοθεσία.

Όσον αφορά την απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) των ανωτέρω εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας με τη διαφορά ότι η απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) δεν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της άδειας ίδρυσης ή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας της δραστηριότητας.