Προϋποθέσεις για συλλογή -μεταφορά μπαζών

Πέμ, 08/12/2022 - 12:03
scania schmitz μεταφορά μπαζών

Τροποποιήσεις επήλθαν στην χθεσινή (7/12/22) απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.) σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Τη διαχείριση αυτή οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ με την επωνυμία «Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων – Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής Ανώνυμη Εταιρεία», (ANAEKK AE). 

Συνεργασία με συλλέκτες – μεταφορείς

Ο φορέας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) συνεργάζεται με συλλέκτες – μεταφορείς ΑΕΚΚ, εφόσον:
α) αυτοί έχουν καταχωριστεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και διαθέτουν εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
β) τα χρησιμοποιούμενα οχήματα διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας, καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είναι κατάλληλα εξοπλισμένα ώστε να αποφεύγεται η διασπορά / διάχυση των ΑΕΚΚ κατά τη μεταφορά τους και από 1.1.2023 φέρουν ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS). 
γ) Η επιχείρηση συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ καταχωρεί κάθε κάδο συλλογής με τα ειδικά χαρακτηριστικά του σε αρχείο που τηρεί και του αποδίδει μοναδικό αριθμό. Κάθε κάδος συλλογής ΑΕΚΚ φέρει σε ευκρινές σημείο κατ’ ελάχιστον την επωνυμία, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τον αριθμό καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων της εταιρείας συλλογής και μεταφοράς και τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης του πρώτου εδαφίου.

Οι συλλέκτες – μεταφορείς οφείλουν να διαθέτουν κατά την μεταφορά των ΑΕΚΚ όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που πιστοποιούν την προέλευση και το είδος των μεταφερόμενων ΑΕΚΚ και να παρέχουν αντίγραφα αυτών στις μονάδες υποδοχής και στο ΣΣΕΔ.