Ρυθμίσεις για να ξεκινήσουν έγκαιρα οι μεταφορές μαθητών

Τετ, 13/07/2022 - 12:51

Σε ρυθμίσεις προχώρησαν τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Μεταφορών, με σκοπό την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών.

Η σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Νέοι ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.» ορίζει τα εξής:

1. Για τους διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών, στις περιπτώσεις που υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια, για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, δύναται να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147) κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Αν οι διαγωνισμοί προβλέπουν ως μέσο μετακίνησης των μαθητών τα Ε.Δ.X. οχήματα, εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο της οικείας περιφερειακής ενότητας η δυνατότητα συνένωσης υφιστάμενων όμορων εδρών εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 (Α' 82).

2. Αν έως την 22.7.2022 δεν έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί και εφόσον δεν είναι δυνατή η χρήση των προβλεπομένων δυνατοτήτων χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης που εκτελείται μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με την υποπερ. στ2) της περ. 2 του Κεφαλαίου Γ του άρθρου 2 της υπ' αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών, Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β' 4217) και τροποποίησης της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, η οικονομική επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ..

3. Για τους διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών, αν προέκυψαν νέες ανάγκες μετά από την προκήρυξη των διαγωνισμών, η οικονομική επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ..

4. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 διαγωνισμών, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων των παρ. 1 έως 3, και αφού έχει γίνει χρήση των προβλεπόμενων δυνατοτήτων χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών με την υποπερ. στ2) της περ. 2 του Κεφαλαίου Γ του άρθρου 2 της υπ' αρ. 50025/2018 κοινής υπουργικής απόφασης και τροποποίησης της σύμβασης κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, η οικονομική επιτροπή μπορεί, κατ' εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι την 30η.6.2023. Οι περιφέρειες εκκινούν έως τις 30.11.2022 τις διαδικασίες υλοποίησης Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4412/2016 και το σχετικό υπόδειγμα της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., προκειμένου να δύνανται να αναθέσουν με αυτό τους επόμενους διαγωνισμούς, στην προθεσμία που προβλέπει η ως άνω απόφαση για τη μεταφορά μαθητών.

5. Στις περιπτώσεις της παρ. 4, τα σχέδια των σχετικών συμβάσεων ανάθεσης μεταφοράς μαθητών και οι σχετικοί φάκελοι αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την απόφαση κατακύρωσης. Αν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός ή αν ο οριστικός ανάδοχος διαφέρει ταυ προσωρινού μειοδότη ή ανάδοχου, οι δαπάνες για την εκτέλεση των μέχρι τότε παρασχεθεισών υπηρεσιών από τον τελευταίο, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης μεταφοράς μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι ο προσωρινός μειοδότης ή προσωρινός ανάδοχος δεν αποκλείσθηκε για τους λόγους που προβλέπονται στις παρ. 3 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016.

6. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, που αφορούν στα προηγούμενα έτη, καταβάλλονται νόμιμα μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, εφόσον ο οικείος περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας οικονομικής επιτροπής.

7. Το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της υπ' αρ. 50025/2018 κοινής υπουργικής απόφασης.

8. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών, όπως αυτά ορίζονται από τον ν. 4412/2016, μπορούν να κατατίθενται και σε φυσική μορφή ενώπιον της οικονομικής επιτροπής, μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.

9. Στην παρ. 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 4286/2014 (Α' 194) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο αα) διαγράφονται οι λέξεις «για το σχολικό έτος 2014-2015», αβ) η λέξη «υπέρβαση» αντικαθίσταται από τη λέξη «αυξομείωση», αγ) επικαιροποιείται η μνημονευόμενη κοινή υπουργική απόφαση για τις χιλιομετρικές αποστάσεις και διαγράφονται οι αναφορές στις υπ' αρ. 30844/31.7.2013 (Β' 1897) και 29531/2014 (Β' 2060) κοινές υπουργικές αποφάσεις β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Εάν η μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων δεν είναι εφικτή με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση και έπειτα από σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία μετέχει από ένας εκπρόσωπος της οικείας περιφερειακής ενότητας της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και του οικείου οργανισμού δημόσιας συγκοινωνίας υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου κατά περίπτωση Αντιπεριφερειάρχη, η αυξομείωση των χιλιομετρικών αποστάσεων που τίθενται στην υπ' αρ. 50025/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4217), υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της μεταφοράς μαθητών σε ολόκληρη αθροιστικά την Περιφέρεια δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου για τη μεταφορά των πιο πάνω μαθητών είναι δυνατή η επιπλέον χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας».