Διευκρινίσεις δόθηκαν από το υπ. Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας για τη ρύθμιση οφειλών μετά την τροποποίηση του νόμου 4807/21 και προς διευκόλυνση των οφειλετών.

Ειδικότερα: Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021, όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου (ν. 4807/2021), ήτοι μέχρι 11.6.2021, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Οι ανωτέρω οφειλές, α) εάν εξοφληθούν εφάπαξ απαλλάσσονται από τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και β) εάν υπαχθούν σε πρόγραμμα δόσεων, ως ανώτατο όριο των οποίων ορίζονται οι εκατό (100) δόσεις, απαλλάσσονται κατά ποσοστό, το οποίο βαίνει μειούμενο ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις προγενέστερου καθεστώτος ευεργετικής ρύθμισης και ειδικότερα στις περιπτώσεις α’ έως ε’ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α' 73).

Στη ρύθμιση μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές, που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης: α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου, β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευερyετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση επισυνάπτεται βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση. Στη ρύθμιση μπορεί να υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης (ευνοϊκής ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής) που διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης οφειλετών, ως προς τις παρεχόμενες διευκολύνσεις, προβλέπεται ότι στη ρύθμιση του ν.4764/2020 ως ισχύει, δικαιούνται να ενταχθούν και οι συνεπείς προς ισχύουσα ρύθμιση οφειλέτες, οι οποίοι όμως προτιμούν να ενταχθούν στην καινούρια, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους στη νέα ρύθμιση να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών. Τυχόν διαφορετική αντιμετώπιση των συνεπών οφειλετών (μη υπαγωγή τους στη ρύθμιση του ν. 476412020), θα οδηγούσε σε προφανείς αδικίες, (ευνοϊκή αντιμετώπιση ασυνεπών και δυσμενή αντιμετώπιση συνεπών), κάτι που δεν εντάσσεται στο πνεύμα του νόμου.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για τις επιχειρήσεις κάθε είδους. Η καθυστέρηση καταβολής της δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της δόσης, από την επόμενη μέρα που όφειλε αυτή να καταβληθεί. Στην περίπτωση δε που ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, απαλλάσσεται πλήρως από το εναπομείναν ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά προς τον οικείο δήμο εκτός εάν παρέχεται ειδική εξαίρεση για συγκεκριμένο οφειλέτη, που χορηγείται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 168 του ν. 4764/2020 κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει το προβλεπόμενο ποσοστό (%) που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο ανάλογα με το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής του, ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Y. και σε εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας από τις δόσεις.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά χρέη που ρυθμίζονται στο πλαίσιο του εν λόγω νόμου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα, όμως, ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στις εν λόγω περιπτώσεις είναι δυνατή ύστερα από αίτηση του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφλη0εί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν επιστρέφονται Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Η παραγραφή των ρυθμιζόμενων οφειλών αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής (άρθρο 170). Σημειώνεται ότι δυνατότητα να υπαχθούν στη ρύθμιση έχουν και οι συνοφειλέτες και μόνο για το μέρος της οφειλής που ευθύνονται (άρθρο 171).

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης α) δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, β) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μαζί με τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και το εκκαθαριστικό Φ.Π.Α., γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση (άρθρο 172).