Τροχοί & TIR

Σε αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ οι μεταφορές μαθητών δημόσιων σχολείων

Πότε αναλαμβάνουν τα αστικά και πότε τα υπεραστικά τη μεταφορά των μαθητών
Πέμπτη 02/11/2023 - 15:14
Κοινοποίηση στα Social Media
μεταφορά μαθητών
φωτό αρχείου

Η εκτέλεση και εκμετάλλευση του έργου της μεταφοράς μαθητών της δημόσιας εκπαίδευσης από και προς τα σχολεία μπορεί να ανατίθεται και στα Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ, εντός της περιοχής ευθύνης τους, υπό την προϋπόθεση διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού και σε περίπτωση που το ανατιθέμενο, μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας, μεταφορικό έργο ευρίσκεται εντός της αστικής περιοχής, που έχει καθορισθεί, τότε το έργο αυτό πρέπει να ανατίθεται σε αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, το οποίο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα εκτέλεσης του αστικού συγκοινωνιακού έργου, εντός της συγκεκριμένης αστικής περιοχής.


Αυτό διευκρινίζει η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της ΠΟΑΥΣ και ΠΟΑΣ.


Αναλυτικά, η διευκρινιστική απάντηση της κας Αλεξοπούλου έχει ως εξής:


Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ) και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ) στο οποίο τίθεται το ζήτημα της δωρεάν μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας (α΄ και β΄ προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες, με τη σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών εκτέλεσης των μαθητικών μεταφορών μεταξύ των Περιφερειών και των εταιρειών των Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β του άρθρου 1 της 50025/2018 κ.υ.α (Β΄4217) διευκρινίζονται τα κάτωθι:


1. Η άσκηση του έργου της μεταφοράς μαθητών της δημόσιας εκπαίδευσης από και προς τα σχολεία ανατέθηκε στις ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ ΑΕ, τη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών "ΡΟΔΑ", με το άρθρο 1 του ν. 2446/1996 (Α΄276), στο οποίο ρητά αναφέρετε ότι: 
«γ. Στην περίπτωση η της παρ.1 του παρόντος άρθρου, μεταφορά μαθητών της δημόσιας εκπαίδευσης από και προς τα σχολεία μπορεί να πραγματοποιείται και από τα Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ. 
δ. Οι κατά τ' ανωτέρω εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου για την ανάθεση του μεταφορικού έργου των περιπτώσεων στ, ζ και η της παρ.1 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ειδικά τουριστικά λεωφορεία ή σε λεωφορεία των Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ, επιτρέπονται μόνο μετά τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.»


2. Στους συγκοινωνιακούς φορείς ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ ΑΕ, τη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών "ΡΟΔΑ" και την Δ.E.A.ΣI. Κω, ανατέθηκε, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) η εκτέλεση και εκμετάλλευση:
α. Των υφιστάμενων τακτικών, αστικών και υπεραστικών, επιβατικών γραμμών που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν ανατεθεί στα Κ.Τ.Ε.Λ. και εκτελούνται από αυτά.
β. Των νέων τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών, όπως αυτές καθιερώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 7.
γ. Του έργου που ασκούν σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2446/1996.


Παράλληλα στην παρ.2 του ιδίου άρθρου του προαναφερθέντος νόμου καθίσταται απόλυτα σαφές ότι το ως άνω μεταφορικό έργο εκτελείται από τα αστικά και υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ., τη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών "ΡΟΔΑ" και την Δ.E.A.ΣI. Κω εντός της περιοχής ευθύνης τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.


Με γνώμονα τις προαναφερθείσες κανονιστικές πράξεις συνάγεται το συμπέρασμα ότι η εκτέλεση και εκμετάλλευση του έργου της μεταφοράς μαθητών της δημόσιας εκπαίδευσης από και προς τα σχολεία μπορεί να ανατίθεται και στα Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ, εντός της περιοχής ευθύνης τους, υπό την προϋπόθεση διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β του άρθρου 1 της 50025/2018 κ.υ.α (Β΄4217), για τον οποίο και ισχύουν τα κάτωθι:


α. Σε περίπτωση που το ανατιθέμενο, μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας, μεταφορικό έργο ευρίσκεται εντός της αστικής περιοχής, που έχει καθορισθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), τότε το έργο αυτό πρέπει να ανατίθεται σε αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, το οποίο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα εκτέλεσης του αστικού συγκοινωνιακού έργου, εντός της συγκεκριμένης αστικής περιοχής, κατά τις διατάξεις του ν. 2963/2001 (Α΄ 268).
β. Στην περίπτωση που το ανατιθέμενο από τις Περιφέρειες μεταφορικό έργο, ευρίσκεται εντός
της περιοχής ευθύνης του υπεραστικού ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, τότε το έργο αυτό ανατίθεται στο υπεραστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ της συγκεκριμένης Περιφερειακής Ενότητας.
 

PreviousNext