Σε δημόσια διαβούλευση διαγωνισμός του ΟΑΣΑ για αστικά

Τετ, 28/06/2023 - 10:47

Με ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΑ προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση τον επικείμενο διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Επιβατικών Μεταφορών με Αστικά Λεωφορεία στην Ανατολική και Δυτική Αττική για εξήντα (60) μήνες με δικαίωμα παράτασης έως τριάντα (30) μήνες».

Σκοπός της δημόσιας συζήτησης είναι η λήψη ενδεχόμενων τεκμηριωμένων παρατηρήσεων – σχολίων – απόψεων επί των περιεχομένων αυτών.

Οι απόψεις και εισηγήσεις των συμμετεχόντων που θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση, δεν δεσμεύουν την υιοθέτηση αυτών από τον ΟΑΣΑ, ο οποίος θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των όρων που θα διέπουν τον επικείμενο διαγωνισμό, με αντικειμενικά κριτήρια, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση, γνώμονας για την τυχόν αναθεώρηση των όρων που θα διέπουν τον προς εξέταση νέο διαγωνισμό, αποτελεί: 

α. Η επίτευξη επιθυμητού και υγιούς ανταγωνισμού, η ανταπόκριση της αγοράς, καθώς και η ευρύτερη συμμετοχή υποψηφίων οικονομικών φορέων στη νέα διαγωνιστική διαδικασία. 

β. Η διασφάλιση των ελάχιστων επιχειρησιακών απαιτήσεων του ΟΑΣΑ

Η διαβούλευση θα παραμείνει αναρτημένη στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) μέσω του σχετικού υποσυστήματος «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις», για 30 ημέρες μετά την ανάρτηση. Η σχετική ανακοίνωση επί της διαβούλευσης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΟΑΣΑ (www.oasa.gr) και στη «Διαύγεια».