Σε ισχύ μέχρι 30/9/21 πιστοποιητικά ADR και ΣΑΜΕΕ

Τετ, 27/01/2021 - 16:34

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, η Ελλάδα προσχώρησε στις Πολυμερείς Συμφωνίες Μ333 και Μ334, σύμφωνα με τις οποίες τα πιστοποιητικά οδηγών ADR και ΣΑΜΕΕ, η ισχύς των οποίων λήγει μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 1ης Σεπτεμβρίου 2021, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Τα πιστοποιητικά οδηγών που παρατείνονται με τη Συμφωνία Μ333 ανανεώνονται για πέντε έτη από την αρχική τους ημερομηνία λήξης, εφόσον ο οδηγός προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία συμμετοχής στην επανεκπαίδευση και εξεταστεί επιτυχώς πριν από την 1η Οκτωβρίου 2021.

Τα πιστοποιητικά των ΣΑΜΕΕ που παρατείνονται με τη Συμφωνία Μ334 ανανεώνονται για πέντε έτη από την αρχική τους ημερομηνία λήξης, εφόσον ο κάτοχος εξεταστεί επιτυχώς πριν από την 1η Οκτωβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω έκτακτες ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για τα πιστοποιητικά των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω Συμφωνίες και για τις μεταφορές στις χώρες αυτές. Στον ιστότοπο της UNECE (https://unece.org /adr-multilateral-agreements) τηρείται ενημερωμένος κατάλογος Συμφωνιών και των χωρών για τις οποίες ισχύουν. Στον προαναφερόμενο σύνδεσμο θα πρέπει να ανατρέχουν οι οδηγοί σε περίπτωση που πρόκειται να διενεργήσουν μεταφορά στο εξωτερικό με χρήση των ευνοϊκών όρων της Συμφωνίας Μ333, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν μεταβολές στις χώρες που προσχωρούν ή αποχωρούν από αυτή.