Τροχοί & TIR

Σε ποια σχολή ΠΕΙ επιτρέπεται η εγγραφή σας. Έλεγχοι παρακολούθησης μαθημάτων μέσω ταχογράφων. Δείτε πώς

Τροποποιήσεις επήλθαν με πρόσφατη υπ. Απόφαση σχετικά με τη Σχολή ΠΕΙ που επιτρέπεται να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος οδηγός. Έτσι, ορίζεται ότι: «Η Σχολή Π.Ε.Ι. στην οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο ενδια
από Μανώλης Αγριμανάκης | Τρίτη 30/01/2024 - 10:24
Κοινοποίηση στα Social Media

Τροποποιήσεις επήλθαν με πρόσφατη υπ. Απόφαση σχετικά με τη Σχολή ΠΕΙ που επιτρέπεται να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος οδηγός.

Έτσι, ορίζεται ότι:

«Η Σχολή Π.Ε.Ι. στην οποία σκοπεύει να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος οδηγός πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει και τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας-διαμονής του εκτός αν με απόφαση του Περιφερειάρχη ή του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο πλαίσιο ενιαίας εξυπηρέτησης πολιτών, επιτρέπεται η εγγραφή ενδιαφερομένου οδηγού σε Σχολή Π.Ε.Ι., η οποία βρίσκεται εντός της Περιφέρειας που έχει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας-διαμονής του. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Σχολής Π.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα κατοικίας του ενδιαφερόμενου οδηγού, τότε αυτός μπορεί να εγγραφεί σε Σχολή Π.Ε.Ι. που εδρεύει σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της ίδιας Περιφέρειας ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη της προαναφερόμενης απόφασης του Περιφερειάρχη ή του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις ενδιαφερόμενου οδηγού που κατοικεί σε νησί και αντιμετωπίζει το πρόβλημα του προηγούμενου εδαφίου δίνεται η δυνατότητα, πέραν της προαναφερόμενης επιλογής με την εγγραφή σε Σχολή Π.Ε.Ι. που εδρεύει σε Περιφερειακή Ενότητα της ίδιας Περιφέρειας, και της εγγραφής του σε Σχολή Π.Ε.Ι όμορης Περιφέρειας με αυτήν της κατοικίας του».

Πού υποβάλλεται η βεβαίωση

Επίσης, με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι:

«Οι ενδιαφερόμενοι οδηγοί προκειμένου να εφοδιασθούν με το ΠΕΙ πενταετούς ισχύος υποβάλλουν τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης μαζί με τη σχετική αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας τους εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση του Περιφερειάρχη ή του Περιφερειακού Συμβουλίου στο πλαίσιο ενιαίας εξυπηρέτησης πολιτών από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Σε Περιφερειακή Ενότητα με περισσότερες της μίας (1) Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών (Διευθύνσεις ή Διεύθυνση και Τμήμα), οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τα ανωτέρω (βεβαίωση, αίτηση, λοιπά δικαιολογητικά) σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας επιθυμούν.

Σε περίπτωση υποβολής βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης σε Υ.Μ.Ε.Π.Ε. διαφορετική της έδρας της Σχολής Π.Ε.Ι., υποβάλλεται και φωτοτυπία του εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην εν λόγω Υ.Μ.Ε.Π.Ε».

Έλεγχος παρακολούθησης μαθημάτων μέσω ταχογράφων

Καινούργιοι τρόποι προστίθενται για τον έλεγχο της παρακολούθησης ή μη των μαθημάτων, ακόμη και μέσω ταχογράφων. Θα πρέπει δηλαδή κατά τις ώρες του προγράμματος εκπαίδευσης, ο οδηγός είτε να είναι άνεργος είτε να μην απασχολείται. Αυτό σημαίνει ότι στις κάρτες του ταχογράφου (ή στα ρολά) δεν πρέπει να εμφανίζεται οδήγηση που χρονικά να συμπίπτει με τις ώρες του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Συγκεκριμένα, με την ίδια πρόσφατη απόφαση, ορίζονται τα παρακάτω:

«Κάθε Υ.Μ.Ε.Π.Ε. (Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας) που γίνεται αποδέκτης της σχετικής αίτησης μαζί με τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση της διαδικασίας εφοδιασμού με ΠΕΙ του ενδιαφερόμενου οδηγού, δύναται να ζητήσει από αυτόν την υποβολή παραστατικών στοιχείων (όπως εκτυπωμένο έντυπο ταχογράφου/ δήλωση του φορέα που εργάζεται πως δεν απασχολούνταν τις ώρες τις εκπαίδευσης/φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας) από τα οποία να προκύπτει πως τις ώρες του εγκεκριμένου προγράμματος ο οδηγός βρίσκονταν εκτός εργασίας ή ήταν άνεργος. Επίσης κάθε Υ.Μ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται να διενεργεί ανά εξάμηνο δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί του συνόλου των βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης που της υποβάλλονται, με τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχου σε μεγαλύτερο ποσοστό στην περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο, ζητώντας από τους οδηγούς την υποχρεωτική υποβολή των προαναφερθέντων παραστατικών στοιχείων, ή/και κάνοντας διασταυρώσεις με τηρούμενα δεδομένα σε λοιπούς φορείς, από τα οποία να προκύπτει πως τις ώρες διενέργειας του εγκεκριμένου προγράμματος οι οδηγοί βρίσκονταν εκτός εργασίας ή ήταν άνεργοι. Τα αποτελέσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας».

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι τα παραπάνω υλοποιούνται ανεξαρτήτως του γεγονότος αν η έδρα της Σχολής ΠΕΙ (εγγραφής του ενδιαφερόμενου) βρίσκεται εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας με την αρμόδια για τη διεκπεραίωση του σχετικού θέματος Υ.Μ.Ε.Π.Ε.

Τέλος, με την ίδια απόφαση επέρχονται και τροποποιήσεις σχετικές με τη λειτουργία των Σχολών, τα διαλείμματα κ.α. Για τον λόγο αυτό, οι υπεύθυνοι των Σχολών θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά διαβάζοντας την με αριθμό Δ30/A3/18594 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 590//Β/26-1-24.

PreviousNext