Τροχοί & TIR

Στη Θήβα ιδρύεται Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Με έδρα τη Θήβα ιδρύεται Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Κυκλικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας (Κ.Εφ.Α.Κ.Ο.Ε.), Center of Supply Chain, Circular Economy και Entrepreneurship, συντομογραφία: SuCC
Παρασκευή 30/04/2021 - 11:14
Κοινοποίηση στα Social Media
Με έδρα τη Θήβα ιδρύεται Κέντρου Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Κυκλικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας (Κ.Εφ.Α.Κ.Ο.Ε.),
Με έδρα τη Θήβα ιδρύεται Κέντρου Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Κυκλικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας (Κ.Εφ.Α.Κ.Ο.Ε.),

Με έδρα τη Θήβα ιδρύεται Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Κυκλικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας (Κ.Εφ.Α.Κ.Ο.Ε.), Center of Supply Chain, Circular Economy και Entrepreneurship, συντομογραφία: SuCCEEs) υπαγόμενο στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αποστολή του θα είναι ο σχεδιασμός μεθόδων και προϊόντων και η παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών έρευνας και καινοτομίας στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

- Εφοδιαστική Αλυσίδα (Supply Chain), Πράσινη Εφοδιαστική (green logistics), Αντίστροφη Εφοδιαστική (reverse logistics), αστικές εμπορευματικές μεταφορές (city logistics/urban freight transport), Εφοδιαστική Αλυσίδα στην αγροδιατροφή, Εφοδιαστική αλυσίδα υπηρεσιών, 3PL/4PL.

- Κυκλική Οικονομία (Circular economy), Βιωσιμότητα (Sustainability).

- Επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship), Οργανωσιακή Καινοτομία (Organizational Innovation).

- Οργάνωση και Διοίκηση (Management), Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management), Διοίκηση Ποιότητας (Quality Management), Διοίκηση Διεργασιών (Process Management), Δημόσια Διοίκηση (Public Administration), Διαχείριση Πολιτιστικού κεφαλαίου (Managing Cultural heritage), Διαχείριση αλλαγών (Change Μanagement), Διοίκηση Αγροτικών/Εκπαιδευτικών/Πολιτιστικών Μονάδων και ειδικότερα αγροτικών εκμεταλλεύσεων και οργανισμών μεταποίησης και επεξεργασίας τροφίμων και αγροτικών προϊόντων,

- Συστήματα Διοίκησης (Management Systems), Συστήματα Παραγωγής, μεταποίησης/επεξεργασίας (Production Systems), Ευφυή Συστήματα/βελτιστοποίηση (Smart systems/Optimization), Ιχνηλασιμότητα, Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και συστήματα διαχείρισης κινδύνων (HACCP)

- Διαχείριση ακτοπλοϊκών, οδικών και αεροπορικών μεταφορών, Διαχείριση λιμένων, Θαλάσσια εφοδιαστική (maritime logistics), εφοδιαστική και αεροδιακομιδές (aviation logistics).

- Διαχείριση φυσικών και ψηφιακών αρχείων και πληροφοριών, Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση, Πληροφοριακά συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας (LIS), Πληροφριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information  Systems), Γεωγραφικά πληροφορικά συστήματα (GIS).

- Μάρκετινγκ (Marketing), Έρευνα Αγοράς (Market Research), Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, (Ε-business), Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing), Εταιρική επικοινωνία (business communication), εταιρικές διαπραγματεύσεις (business negotiations).

PreviousNext