Τροχοί & TIR

Συγκροτήθηκε η κυβερνητική επιτροπή για την Εφοδιαστική

Με πράξη του υπ. Συμβουλίου, συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η οποία αποτελείται από: α) τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για θέματα βιομηχ
Τρίτη 16/06/2020 - 09:28
Κοινοποίηση στα Social Media

Με πράξη του υπ. Συμβουλίου, συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η οποία αποτελείται από:

α) τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για θέματα βιομηχανίας και εμπορίου, ως Πρόεδρο,

β) τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για θέματα μεταφορών, ως Αντιπρόεδρο,

γ) τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος,

δ) τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών,

ε) τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ως μέλη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των μελών των περ. (α), (β) και (γ), αυτά αναπληρώνονται κατά τα οριζόμενα στον ν. 4622/2019.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, με δικαίωμα ψήφου, συναρμόδιοι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων για θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.

Αρμοδιότητες

Η Επιτροπή για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, είναι αρμόδια για:

α) Τη διαμόρφωση, έγκριση και εποπτεία εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, καθώς και την αξιολόγηση και αναθεώρησή της,

β) την έγκριση, παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, καθώς και την αξιολόγηση και αναθεώρησή του,

γ) τη διαμόρφωση προτάσεων για την αναθεώρηση των κανονιστικών πράξεων και άλλων κειμένων για την εφοδιαστική αλυσίδα,

δ) τον προγραμματισμό των επενδύσεων, τον συντονισμό και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων ή και ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Εφόσον από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής προκύψουν δράσεις προς υλοποίηση, αυτές ανατίθενται στο Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής, το οποίο λειτουργεί ως ομάδα εργασίας και είναι αρμόδιο για την προετοιμασία του έργου και την παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4302/2014, και ειδικότερα για:

α) Τον συντονισμό των ενεργειών και δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα,

β) τον συντονισμό των ενεργειών και δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την κατάρτιση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα,

γ) τον καθορισμό των φορέων υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα,

δ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και της επίτευξης των στόχων του κάθε φορέα.

ε) τη μελέτη και ανάλυση όλων των αναφυόμενων θεσμικών ζητημάτων σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα,

στ) την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων,

ζ) την υποβολή εισηγήσεων στην Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Εφοδιαστικής

Στο Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής δύναται να ανατίθεται, με απόφαση του Προέδρου της Κυβερνητικής Επιτροπής, όποιο έργο κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου αυτή να ασκεί αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές της.

Τέλος, για την υποβοήθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της, η Επιτροπή μπορεί να συστήνει περαιτέρω ομάδες εργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες εμπειρογνώμονες, να ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και να παρακολουθεί το έργο τους.

Παράλληλα, όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να:

α) συνεργάζονται με την Επιτροπή, το Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής και τις λοιπές ομάδες εργασίας που συστήνονται από την Επιτροπή για τη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση των εισηγήσεων, προτάσεων και αποφάσεών τους,

β) ενημερώνουν την Επιτροπή, το Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής και τις λοιπές ομάδες εργασίας για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεών τους,

γ) παρέχουν έγκαιρα και κατά απόλυτη προτεραιότητα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής και τις λοιπές ομάδες εργασίας τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και κάθε διευκόλυνση και συνδρομή στο έργο τους.

PreviousNext