Για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας των μεταφορικών επιχειρήσεων η Ε.Ε. έθεσε σε εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/698 (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L 165 της 27.5.2020) με τον οποίο παρατείνονται ορισμένες προθεσμίες που θέτουν οι περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών στις μεταφορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 και αφορούν την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας μεταφορικής επιχείρησης. Στα πλαίσια αυτού, παρατείνεται η μέγιστη προθεσμία που προβλέπεται για τους σκοπούς αυτούς από έξι σε δώδεκα μήνες, όσον αφορά αξιολογήσεις της οικονομικής επιφάνειας των επιχειρήσεων μεταφορών, που καλύπτουν το σύνολο ή μέρος της περιόδου μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 30ής Σεπτεμβρίου 2020.

Κοινοτικές άδειες

Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό προβλέπεται ότι η ισχύς των κοινοτικών αδειών με ημερομηνία λήξης μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης Αυγούστου 2020 παρατείνεται για έξι μήνες από την ημερομηνία λήξης τους. Αντίστοιχα, παρατείνεται η ισχύς των αντιγράφων κοινοτικής άδειας που έχουν χορηγηθεί. Ο ίδιος Κανονισμός 2020/698 δίνει τη δυνατότητα σε ένα κράτος μέλος να αποφασίσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωρινά μέτρα της παράτασης ισχύος των κοινοτικών αδειών για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις του, αφού πρώτα ενημερώσει την Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη και δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

dsc_0468_0.jpg

Έτσι, οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις των κρατών μελών που αποφάσισαν να μην εφαρμόσουν διατάξεις του κανονισμού 2020/698 που αφορούν σε παράταση ισχύος κοινοτικών αδειών ελέγχονται καθ’ οδόν στην Ελλάδα με τις ισχύουσες διατάξεις του κανονισμού 1073/2009 χωρίς παρεκκλίσεις, καθώς δεν θεωρείται ότι οι κοινοτικές τους άδειες έχουν παραταθεί για έξι μήνες.

Οι οδηγοί και επιχειρήσεις των κρατών μελών που κάνουν χρήση των ανωτέρω προσωρινών μέτρων, όπως η Ελλάδα, μπορούν να επικαλούνται αυτές τις παρεκκλίσεις, όταν γίνεται οδικός έλεγχος στο έδαφος κράτους-μέλους που δεν κάνει χρήση των αντίστοιχων παρεκκλίσεων για τις δικές του επιχειρήσεις.

Λεπτομερή ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονισμού 2020/698 στα άλλα κράτη μέλη Ε.Ε. παρέχεται από την Ε. Επιτροπή στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en, ακολουθώντας τη διαδρομή: Transport measures+European Union+ Extensions to the validity of certain certificates, licenses & authorisations; postponement of certain periodic checks & training.

Ειδικότερα, οι εξαιρέσεις που έχουν ζητηθεί από διάφορα κράτη-μέλη για διατάξεις του κανονισμού και βρίσκονται σε ισχύ, μπορούν να αναζητηθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

• για Σουηδία, Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Βουλγαρία, Μάλτα : https://europa.eu/!JB64Qt

• για Γαλλία, Ολλανδία, Κροατία, Φινλανδία, Σλοβακία : https://europa.eu/!Wh48qM

• για Πολωνία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Εσθονία, Ισπανία, Ιρλανδία: https://europa.eu/!wK34vj