Τροχοί & TIR

Τα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση - διαγραφή αυτοκινήτων που καταστράφηκαν κατά το ναυτικό δυστύχημα της 28- 12-2014

Για την αντιμ ετώπιση της αντικατάστασης ΦΔΧ τα οποία μ εταφέρονταν μ ε το πλοίο «Norman Atlantic» κατά το ναυτικό δυστύχη α της 28-12-2014, καθώς όπως είναι ευνόητο δεν είναι δυνατή η υποβολή υπεύ
Παρασκευή 02/01/2015 - 10:50
Κοινοποίηση στα Social Media

Για την αντιμ ετώπιση της αντικατάστασης ΦΔΧ τα οποία μ εταφέρονταν μ ε το πλοίο «Norman Atlantic» κατά το ναυτικό δυστύχη α της 28-12-2014, καθώς όπως είναι ευνόητο δεν είναι δυνατή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης μ ε το αποτύπωm α του αριθμ ού πλαισίου , καθορίζονται τα εξής δικαιολογητικά :

α . Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών μ ε την οποία δηλώνει το γεγονός καθώς και αν μαζί με το όχημ α απωλέσθηκαν η άδεια κυκλοφορίας και το βιβλιάριο μεταβολών .
β . Βεβαίωση της πλοιοκτήτριας εταιρίας μ ε την οποία επιβεβαιώνεται η φόρτωση του οχήμ ατος στο πλοίο .
γ . Κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και του βιβλιαρίου μεταβολών εφόσον αυτά δεν απωλέσθηκαν .

Αναφορικά μ ε τη διαδικασία της αντικατάστασης , διευκρινίζονται τα εξής :
α . Κατά την ταξινόμ ηση του οχήμ ατος χορηγείται ο ίδιος αριθμ ός κυκλοφορίας ( ανταλλακτικές πινακίδες ) χωρίς την καταβολή του σχετικού παραβόλου .
β . Το όχημ α διαγράφεται από το μ ηχανογραφικό σύστημ α .
γ . Ενη μερώνεται ο φάκελος του οχήμ ατος .

Εφόσον το φορτηγό έχει τεθεί σε κυκλοφορία με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν .3887/2010 ( αρχική χορήγηση ) δίδεται νέος αριθμ ός κυκλοφορίας χωρίς να απαιτείται η καταβολή της εισφοράς του άρθρου 5 του ν . 3887/2010 των 500 ευρώ .

2. Σε περίπτωση που το φορτηγό αυτοκίνητο είναι ιδιωτικής χρήσης θα ακολουθείται ανάλογη όπως παραπάνω διαδικασία αντικατάστασης ,( θα χορηγείται όμ ως διαφορετικός αριθμ ός κυκλοφορίας ) χωρίς να αναζητάται το προβλεπόμ ενο ύψος των ακαθαρίστων εσόδων .

3. Σε όλες τις περιπτώσεις ( επιβατικών και φορτηγών μικτού βάρους μέχρι 4 τόνους ) η διαγραφή των αυτοκινήτων αυτών από τα μητρώα θα πραγμ ατοποιείται με την προσκόμ ιση στις υπηρεσίες Μεταφορών των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας με την υποβολή αποδεικτικών επιβίβασης των οχημ άτων στο πλοίο .

PreviousNext