Τροχοί & TIR

Τα ΕΛΤΑ αναθέτουν σε τρίτο τις υπηρεσίες μεταφορών και ταχυδρομικών αποστολών

Ο ανάδοχος θα αναλάβει όλη τη διαχείριση αντικειμένων, ήτοι παραλαβή, διαβίβαση κάθε αντικειμένου των πελατών
Παρασκευή 29/03/2024 - 12:53
Κοινοποίηση στα Social Media
van

Διαγωνισμό προκήρυξαν τα ΕΛΤΑ για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της μεταφοράς ταχυδρομικών αποστολών σε όλη την επικράτεια με χρήση του στόλου Οχημάτων ΕΛΤΑ 3,5 τόνων και άνω για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Πιο αναλυτικά, ο ανάδοχος θα αναλάβει όλη τη διαχείριση αντικειμένων, ήτοι παραλαβή, διαβίβαση κάθε αντικειμένου των πελατών, όπως:

- Παραλαβή και προετοιμασία Υπηρεσιακού Οχήματος ΕΛΤΑ.

- Παραλαβή σάκων και εμπορευματοκιβωτίων από τα σημεία παραγωγής του έργου (Καταστήματα, Μονάδες Διανομής, Διαμετακομιστικούς Σταθμούς και Κέντρα Διαλογής).

- Υλοποίηση οδήγησης Υπηρεσιακού Οχήματος στη βάση του εγκεκριμένου δρομολογίου, σταθερού ή έκτακτου.

- Μέριμνα για ορθή φόρτωση σάκων και εμπορευματοκιβωτίων στο υπηρεσιακό όχημα, στη βάση της δυναμικότητάς του.

- Εκφόρτωση και παράδοση των σάκων και των εμπορευματοκιβωτίων σε Μονάδες Παραγωγής και Καταστήματα, βάσει του σχεδίου εκτέλεσης κάθε υπηρεσιακού δρομολογίου.

- Επιστροφή και παράδοση Οχήματος.

Η ομάδα έργου την οποία θα διαθέσει ο ανάδοχος πρέπει να αποτελείται από κατ΄ ελάχιστον αριθμό 120 ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα οποτεδήποτε προκύψει ανάγκη για την εκτέλεση του έργου. Ορίζεται, επίσης, ότι τα απαραίτητα προσόντα των απασχολούμενων υπαλλήλων του Αναδόχου για το έργο της οδήγησης είναι:

1. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης, Γ’ Κατηγορίας και άνω.

2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 1.984.451,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 2.460.719,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΦΠΑ: 476.268,24€.

Επίσης, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) μέχρι ποσοστού 50% της αρχικής αξίας ήτοι μέχρι ποσού εννιακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (992.225,50€) πλέον ΦΠΑ 24%.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης έως 50% εφόσον αυτή ασκηθεί ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (2.976.676,50€)€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (3.691.078,86)€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα μείωσης του προϋπολογισμού κατά 30%.

Πληροφορίες: 210 3353757 και e-mail: d.athanasopoulou@elta-net.gr

PreviousNext