Δημοσιεύθηκε σήμερα, Τρίτη 26/1/21, η απόφαση του υπ. Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίνεται ποσό 16.980.542 ευρώ του προγράμματος ««ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ», καθώς και ο πίνακας των δικαιούχων με το ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Δικαιολογητικά

Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους των ανωτέρω ΠΙΝΑΚΩΝ θα γίνει ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική πληρωμή κάθε δικαιούχου απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

i) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου ή έγγραφο της τραπέζης στην οποία διατηρεί λογαριασμό ο δικαιούχος, στο οποίο θα εμφαίνονται η ονομασία του δικαιούχου και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαρισμού στον οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί το προβλεπόμενο ποσό.

ii) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (βεβαίωση μη οφειλής) του δικαιούχου.

iii) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη από την Κεντρική Διοίκηση του δικαιούχου.

iv) Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που τους αφορούν, όπως αναγράφονται στους Πίνακες: Συγκεκριμένα, των στοιχείων του ιδιοκτήτη με το αντίστοιχο ποσοστό ιδιοκτησίας, του αριθμού κυκλοφορίας Λ.Δ.Χ. ενταγμένου στην ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, του ποσού δικαιούμενης ενίσχυσης, όπως αυτό προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία και το τιμολόγιο αγοράς (προ ΦΠΑ) και θα βεβαιώνουν ότι το Υπεραστικό Λεωφορείο παραμένει στην κατοχή τους κατά την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, θα επιβεβαιώνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, ειδικότερα δε ότι η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβουν για την επιχείρησή τους συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, -εν προκειμένω, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι μέτοχος σε άλλο ΛΔΧ με ιδανικό μερίδιο που υπερβαίνει το 50%– κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον, δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€), καθώς και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

Προϋπόθεση για την εκταμίευση των ποσών των ανωτέρω ενισχύσεων είναι το Κ.Τ.Ε.Λ. στο οποίο είναι ενταγμένο το λεωφορείο να έχει καταβάλει ή έχει προχωρήσει σε ρύθμιση όλες τις εισφορές στο λογαριασμό 1% της παρ. 1α του άρθρου 13 του ν. 2963/2001, όπως προκύπτει από βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών.