Τα ωράρια οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών φορτηγών - 2019

Πέμ, 03/01/2019 - 11:54
Ωράρια Οδηγών: Κατ' επιλογήν του οδηγού, οι περίοδοι ημερήσιας ανάπαυσης μπορούν να λαμβάνονται μέσα (εντός του οχήματος), ενώ η εβδομαδιαία ανάπαυση θα πρέπει να λαμβάνεται εκτός οχήματος.

Τα ωράρια οδήγησης και αναπαύσεων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων έχουν ως εξής:

1. Ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9 ώρες.

Ωστόσο, ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης μπορεί να παρατείνεται σε 10 ώρες κατ' ανώτατο όριο, όχι περισσότερες από δύο φορές στη διάρκεια της εβδομάδας.

2. Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 56 ώρες και δεν έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του μέγιστου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας (βλέπε και επόμενη παράγραφο).

3. Ο συνολικός χρόνος οδήγησης, ο οποίος σωρεύεται κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τις 90 ώρες. Αν τη μια εβδομάδα ο χρόνος εργασίας είναι 34 ώρες, την αμέσως επόμενη μπορεί να φτάσουν τις 56 ώρες (σύνολο 90). Αν όμως την πρώτη εβδομάδα, ο χρόνος εργασίας είναι 30 ώρες, την αμέσως επόμενη, δεν μπορεί να ξεπεράσουν τις 56 ώρες.

4. Ο ημερήσιος και ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης περιλαμβάνουν το συνολικό χρόνο οδήγησης στο έδαφος της Κοινότητας ή τρίτης χώρας.

5. Ο οδηγός καταγράφει ως «άλλη εργασία» οποιονδήποτε χρόνο που αναλώνει εκτός οδήγησης και καταγράφει οποιεσδήποτε περιόδους «διαθεσιμότητας».

 

Διάλειμμα

Μετά από περίοδο οδήγησης τεσσερισήμισι ωρών, ο οδηγός κάνει διάλειμμα 45 τουλάχιστον λεπτών χωρίς διακοπή, εκτός εάν λάβει περίοδο ανάπαυσης.

Το διάλειμμα αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, που ακολουθείται από διάλειμμα τουλάχιστον 30 λεπτών, τα οποία διαλείμματα κατανέμονται μέσα στην περίοδο οδήγησης των τεσσερισήμισι ωρών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μεγάλο διάλειμμα είναι πάντα το δεύτερο.

 

Ημερήσιες και εβδομαδιαίες αναπαύσεις

1. Ο οδηγός λαμβάνει περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

2. Εντός 24 ωρών από το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ανάπαυσής του, ο οδηγός πρέπει να έχει λάβει νέα περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης.

Αν το τμήμα της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, το οποίο πραγματοποιείται εντός της 24ωρης περιόδου, έχει διάρκεια τουλάχιστον 9 ωρών αλλά κάτω των 11 ωρών, η εν λόγω περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης θεωρείται μειωμένη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης.

3. Μια περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης μπορεί να παρατείνεται ώστε να συμπληρωθεί μια κανονική ή μια μειωμένη περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

4. Ο οδηγός μπορεί να πραγματοποιεί τρεις, το πολύ, μειωμένες περιόδους ημερήσιας ανάπαυσης μεταξύ δύο περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, σε περίπτωση πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, ο οδηγός πρέπει, εντός 30 ωρών από το τέλος μιας περιόδου ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ανάπαυσής του, να έχει λάβει νέα περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 9 ωρών.

6. Κατά τη διάρκεια δεκαπενθημέρου, ο οδηγός πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον:

είτε δύο κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, είτε μία κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης και μία μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 24 ωρών, ωστόσο, η μείωση πρέπει να αντισταθμίζεται με ισοδύναμη ανάπαυση που λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν λόγω εβδομάδας.

Μια περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να αρχίζει το αργότερο μόλις συμπληρωθούν έξι συνεχόμενα εικοσιτετράωρα από το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

7. Οιαδήποτε ανάπαυση, η οποία λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μια μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, πρέπει να λαμβάνεται μαζί με άλλη περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών.

8. Κατ' επιλογήν του οδηγού, οι περίοδοι ημερήσιας ανάπαυσης μπορούν να λαμβάνονται μέσα (εντός του οχήματος), ενώ η εβδομαδιαία ανάπαυση θα πρέπει να λαμβάνεται εκτός οχήματος.

9. Εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης που αναλογεί σε δύο εβδομάδες μπορεί να καταλογίζεται σε οποιαδήποτε από τις δύο εβδομάδες, αλλά όχι και στις δύο.

 

Ο χρόνος στο καράβι ή στο τρένο

Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για το χρόνο στο καράβι ή στο σιδηρόδρομο. Συγκεκριμένα, ο κανονισμός ορίζει τα εξής:

1. Κατά παρέκκλιση, όταν ο οδηγός συνοδεύει όχημα που μεταφέρεται με πορθμείο ή σιδηρόδρομο , και λαμβάνει κανονική περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης, η περίοδος αυτή μπορεί να διακόπτεται δύο μόνον φορές από άλλες δραστηριότητες, η συνολική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τη μία ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της κανονικής ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να έχει στη διάθεσή του κρεββάτι ή κουκέτα.

2. Κάθε χρόνος ο οποίος καταναλώνεται από οδηγό για να μεταβεί στον τόπο όπου θα αναλάβει ένα όχημα ή για να επιστρέψει από τον τόπο αυτόν, και το οποίο δεν βρίσκεται στον τόπο διαμονής του οδηγού ή στην έδρα λειτουργίας του εργοδότη την οποία έχει κανονικά ως βάση ο οδηγός, δεν υπολογίζεται ως ανάπαυση ή ως διάλειμμα, εκτός εάν ο οδηγός βρίσκεται σε πορθμείο ή τρένο και έχει στη διάθεσή του κρεββάτι ή κουκέτα.

3. Κάθε χρόνος ο οποίος καταναλώνεται από οδηγό οχήματος οδηγώντας όχημα το οποίο δεν βρίσκεται στον τόπο διαμονής του οδηγού ή στην έδρα λειτουργίας του εργοδότη την οποία έχει κανονικά ως βάση ο οδηγός, υπολογίζεται ως «άλλη εργασία».

 

Οι Εξαιρέσεις

Από την τήρηση των ωραρίων οδήγησης/ανάπαυσης εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες οχημάτων με σημαντικότερη εξαίρεση (έχουμε δεχτεί πολλά τηλεφωνήματα οδηγών) αυτή των οδηγών απορριμματοφόρων οχημάτων. Εξαιρούνται λοιπόν τα εξής οχήματα:

α. Οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες αποχετεύσεων, αντιπλημμυρικής προστασίας, ύδρευσης, συντήρησης των δικτύων αερίου και ηλεκτρισμού, συντήρησης και ελέγχου του οδικού δικτύου, κατ' οίκον συλλογής των οικιακών απορριμμάτων και διάθεσης αυτών, καθώς και από τις υπηρεσίες τηλέγραφου και τηλεφωνίας, ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής εκπομπής και ανίχνευσης ραδιοτηλεοπτικών πομπών ή δεκτών.

β. Οχήματα που χρησιμοποιούνται για μαθήματα και εξετάσεις οδήγησης αυτοκινήτου για την απόκτηση άδειας οδήγησης ή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικές μεταφορές εμπορευμάτων ή επιβατών.

γ. Ειδικά οχήματα μεταφοράς χρημάτων ή /και τιμαλφών.

δ. Οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά ζωικών αποβλήτων ή σφαγίων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

ε. Οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε οδούς εντός εγκαταστάσεων κεντρικών σταθμών, όπως είναι οι λιμένες, οι λιμένες για συνδυασμένες μεταφορές και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί.

στ. Λεωφορεία αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης με 10 έως 17 θέσεις οι άδειες των οποίων έχουν εκδοθεί στο όνομα πολυτέκνων για τη μεταφορά αποκλειστικά και μόνο των ιδίων και μελών της οικογένειάς τους.

 

 

Δείτε τις φωτογραφίες με τη συνοπτική παρουσίαση των χρόνων οδήγησης και των περιόδων ανάπαυσης – ημερήσιας και εβδομαδιαίας