Ταξί που εξαιρούνται της απόσυρσης λόγω ηλικίας

Τρί, 15/02/2022 - 14:49

α. Αναστέλλεται κατ’ εξαίρεση έως την 31η.12.2022 η ισχύς του ν. 4070/2012 για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) οχημάτων ΤΑΞΙ που έχουν έδρα στους Δήμους Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων της Π.Ε. Ηρακλείου και στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης Αγ. Άννας και Ιστιαίας Αιδηψού της .Ε Ευβοίας».

β. Για τις περιπτώσεις κατόχων ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου, η οποία είχε αρχικώς χορηγηθεί προ της θέσης σε ισχύ του ν.4070/2012, δεν απαιτείται κατά τη διαδικασία ανανέωσης η προσκόμιση του δικαιολογητικού που αφορά στο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών ή αντίστοιχου πιστοποιητικού ή ακριβές αντίγραφό του, για την απόδειξη της εκπαίδευσης.

Για τους λοιπούς κατόχους ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου και σε ό,τι αφορά το δικαιολογητικό, για την απόδειξη της συνδρομής της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 95 του νόμου, κατατίθεται άπαξ μόνο κατά την πρώτη, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4850/2021 (Α' 208), ήτοι την 5η.11.2021, αίτηση ανανέωσης της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ οχήματος, και όχι σε κάθε ανανέωση.