Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την κατάρτιση συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τα προγράμματα εκπαίδευσης για την κατάρτιση συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων δύναται να πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο διαδικτυακά με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι φορείς παροχής κατάρτισης θα πρέπει να φροντίζουν όπως τα ψηφιακά μέσα που χρησιμοποιούν για την κατάρτιση, εξασφαλίζουν:

1. παροχή προς τους εκπαιδευομένους αναλυτικών οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης των απαιτούμενων ψηφιακών μέσων

2. εμπιστευτικότητα και μυστικότητα της διαδικασίας και των στοιχείων εκπαιδευόμενων που αποθηκεύονται, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τον νόμο 4624/2019 (Α΄ 137)

3. πιστοποίηση ταυτότητας συμμετεχόντων στη διαδικασία

4. καταγραφή ωρών παρακολούθησης της κατάρτισης από τους εκπαιδευόμενους

5. ασφάλεια ηλεκτρονικής διακίνησης δεδομένων, φωνής και εικόνας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης

6. ακεραιότητα μεταδιδόμενης πληροφορίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης

Το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να παραδίδεται στους εκπαιδευόμενους πριν την έναρξη του προγράμματος, με απόδειξη παραλαβής.