Τροχοί & TIR

Ξεκίνησαν αιτήσεις για άδειες ΕΔΥΜ

Για ΦΔΧ τουλάχιστον Euro 5
Παρασκευή 03/11/2023 - 09:09
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση των αδειών διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ) έτους 2024 απευθύνει προς τους ενδιαφερόμενους το υπ. Μεταφορών.

 Πρόκειται για τη χορήγηση των 60 πολυμερών αδειών διέλευσης ΕΔΥΜ έτους 2024 στους οδικούς μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πραγματοποιούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

Η χορήγηση των αδειών, θα γίνει για τις πρώτες πενήντα (50) άδειες, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης δικαιούχων που θα καταρτιστεί κατόπιν αξιολόγησης της αποτελεσματικής χρήσης των αδειών, με βάση τις καταχωρίσεις του βιβλίου δρομολογίων έτους 2023.


Οι υπόλοιπες δέκα (10) άδειες θα διατεθούν σε μεταφορείς που δεν ήταν δικαιούχοι άδειας ΕΔΥΜ για το έτος 2023, εφόσον αποδεικνύουν ότι διενεργούν τριγωνικές μεταφορές.

ΦΔΧ τουλάχιστον Euro 5

Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

 1. Να είναι μεταφορικές επιχειρήσεις οδικών εμπορευματικών μεταφορών που διενεργούν διεθνείς μεταφορές από/προς χώρες εκτός ΕΕ
2. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων
3. Τα Φ.Δ.Χ αυτοκίνητα να πληρούν τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών ρύπων EURO V ή ανώτερης κατηγορίας κατ’ εφαρμογή της από 24 Ιουνίου 2022 Απόφασης του International Transport Forum (ITF) για την χρήση των αδειών ΕΔΥΜ.


Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αδειών ΕΔΥΜ από τους δικαιούχους ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2024. Σε περίπτωση που, μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο αδειών ΕΔΥΜ, αυτό θα διατεθεί με βάση νέες αιτήσεις που θα υποβάλλονται κατά σειρά προτεραιότητας.

Δικαιολογητικά

Για την χορήγηση της άδειας θα κατατεθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του κανονισμού 1071/2009 που έχει εκδοθεί στο όνομα της επιχείρησης με τη νέα νομική μορφή και Άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών δημοσίας χρήσης της επιχείρησης.
Επίσης, τα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται κατά περίπτωση:
1. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων της μεταφορικής επιχείρησης.
2. Φωτοαντίγραφα και των δύο πλευρών της άδειας κυκλοφορίας του/των αυτοκινήτων. 
3. Έγγραφα από τα οποία αποδεικνύονται οι προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών ρύπων που πληρούν τα ΦΔΧ όπως φωτοαντίγραφο του COP (Conformity of Production) του Κανονισμού (ΕΚ) 3298/94, πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος κλπ.
4. Έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας από το οποίο προκύπτουν ο αριθμός των ΦΔΧ αυτοκινήτων που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση και οι αριθμοί κυκλοφορίας των ΦΔΧ αυτών. Το έγγραφο αυτό μπορεί να είναι φωτοαντίγραφο της τελευταίας εγκριτικής απόφασης λειτουργίας της επιχείρησης. 
5. Φωτοαντίγραφα των εγγράφων νομιμοποίησης του/των νομίμου/-ων εκπροσώπου/-ων του νομικού προσώπου.
6. Φύλλα του βιβλίου δρομολογίων ΕΔΥΜ έτους 2023 ή τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην εκτέλεση των μεταφορών της περίπτωσης Β.

Εδαφικοί περιορισμοί Αυστρίας, Ρωσίας, Ιταλίας

Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 1 έως και 16 δεν έχουν κανένα εδαφικό περιορισμό ως προς τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι η Αυστρία από 1.1.2021 δέχεται στο έδαφός της μόνο οχήματα κατηγορίας EURO VI. Επομένως, στην Αυστρία είναι έγκυρες μόνο οι άδειες ΕΔΥΜ από 1 έως 16 οι οποίες, επιπροσθέτως, χρησιμοποιούνται από οχήματα κατηγορίας EURO VI. Για τις άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 και αναφορικά με τη χρήση τους στο έδαφος της Ρωσίας, της Αυστρίας και της Ιταλίας, ισχύουν εδαφικοί περιορισμοί.


Ειδικότερα:
     Για τη Ρωσία: Οι άδειες ΕΔΥΜ με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ούτε για διέλευση από τη Ρωσία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για διενέργεια μεταφοράς από/προς τη Ρωσία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας - Ρωσίας και η διέλευση τράνζιτ από τη Ρωσία καλύπτονται από την ανταλλασσόμενη ποσόστωση βάσει της Συμφωνίας Οδικών Μεταφορών Ελλάδας – Ρωσίας.
     Για την Αυστρία: Ομοίως, οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διέλευση από την Αυστρία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για τη διενέργεια μεταφορών από/προς Αυστρία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας – Αυστρίας και η διέλευση τράνζιτ από την Αυστρία καλύπτονται από την χρήση κοινοτικής άδειας.
     Για την Ιταλία: Οι άδειες με αύξοντα αριθμό 59 και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διέλευση από την Ιταλία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για τη διενέργεια μεταφορών από/προς Ιταλία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας – Ιταλίας και η διέλευση τράνζιτ από την Ιταλία καλύπτονται από την χρήση κοινοτικής άδειας.


Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου του πολύ περιορισμένου αριθμού έγκυρων για Ρωσία και Αυστρία αδειών ΕΔΥΜ, οι μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία για όλα τα είδη μεταφορών και στην Αυστρία, εκτελώντας τριγωνικές μεταφορές με οχήματα EURO VI, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην αίτησή τους, έτσι ώστε να γίνει βέλτιστη διάθεση των σχετικών αδειών. 


Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι που βρίσκονται στις πρώτες δεκαέξι θέσεις του πίνακα κατάταξης έλαβαν και κατά το προηγούμενο έτος (2023) άδεια ΕΔΥΜ χωρίς περιορισμό, αλλά από το βιβλίο διαδρομών του 2023 δεν προκύπτει αντίστοιχη μεταφορική δραστηριότητα, δηλαδή διενέργεια οποιουδήποτε είδους μεταφοράς από/προς Ρωσία ή διενέργεια τριγωνικών μεταφορών από/προς Αυστρία, τότε οι υποψήφιοι αυτοί θα τίθενται εκτός των δεκαέξι πρώτων θέσεων της κατάταξης, δηλαδή θα καταλάβουν μία από τις επόμενες θέσεις δεκαεπτά, δεκαοκτώ κ.ο.κ.. 

Η θέση τους στην πρώτη 16άδα θα παραχωρείται σε μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω χώρες, εφ’ όσον αυτοί προσκομίσουν έγγραφα που να το αποδεικνύουν.
 

PreviousNext