Τροχοί & TIR

Υπηρεσίες μεταφορών για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.

Διαγωνισμός ύψους 130.000 ευρώ
Τετάρτη 28/02/2024 - 15:01
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει διαγωνισμό για τις υπηρεσίες μεταφοράς επίπλων, εξοπλισμού και λοιπών αντικειμένων από ή σε χώρους ιδιοκτησίας ή χρήσης του ΑΠΘ, εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θέρμης. 

Οι υπηρεσίες αυτές χωρίζονται ως εξής: 

α) Μεταφορά άχρηστων αντικειμένων. Αφορά την απομάκρυνση παλαιών κατεστραμμένων αντικειμένων από χώρους του Πανεπιστημίου και μεταφορά τους σε χώρους εντός ή εκτός Πανεπιστημιούπολης σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

β) Μεταφορά συμβατικού εξοπλισμού ή οποιαδήποτε άλλη μεταφορά αντικειμένων απαιτηθεί από το Πανεπιστήμιο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μεταφορά επίπλων, χαρτιού, συγγραμμάτων και παντός αντικειμένου εντός κτιρίου ή από κτίριο σε κτίριο ή για την μεταστέγαση Υπηρεσιών και Τμημάτων. 

γ) Μεταφορά επιστημονικού εξοπλισμού. Αφορά στην μεταφορά παντός είδους επιστημονικού εξοπλισμού με την απαραίτητη επιμέλεια και προσοχή. 

Οι παραπάνω μεταφορές μπορούν να γίνουν: 

1) Δια χειρός, τιμολογημένες με ημερομίσθιο εργάτη. 

2) Με χρήση Δ.Χ. φορτηγού αυτοκινήτου τιμολογημένο ανά εργάσιμη ημέρα. 

3) Με χρήση μικρού γερανού τιμολογημένο ανά εργάσιμη ημέρα. 

4) Με χρήση γερανοφόρου οχήματος τιμολογημένο ανά εργάσιμη ημέρα. 

5) Με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος ή κλαρκ τιμολογημένο ανά εργάσιμη ημέρα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 104,838,71€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 130.000,00€) και θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δυο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι της εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού (όποιο επέλθει πρώτο). 

Πληροφορίες: Τηλ.: 2310-996871, 2310-991339 και email: admin-tp@auth.gr

PreviousNext