Τροχοί & TIR

Διευρύνεται η κυκλοφορία με πινακίδες δοκιμής (ΔΟΚ)

Τι ισχύει για φορτηγά, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα και λεωφορεία
Τετάρτη 28/02/2024 - 15:30
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Με πινακίδες ΔΟΚ θα μπορούν να κυκλοφορούν οχήματα προς επίδειξη είτε για δοκιμαστική λειτουργία, χωρίς οι εισαγωγείς/ αντιπρόσωποι να έχουν την υποχρέωση καταβολής σχετικού παραβόλου, και στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικότερα, με απόφαση της υφυπουργού Μεταφορών, Χριστίνας Αλεξοπούλου, ορίζεται ότι:

«Επιτρέπεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας και σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, η δοκιμαστική κυκλοφορία, είτε προς πώληση, είτε προς επίδειξη ή δοκιμή στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας του ν. 4412/2016, είτε στο πλαίσιο διεξαγωγής ερευνητικών έργων στον ερευνητικό τομέα των μεταφορών, επιβατηγών, λεωφορείων, φορτηγών αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων κατηγορίας Ο2, Ο3, Ο4 και μοτοσικλετών, που έχουν λάβει έγκριση τύπου και για τα οποία έχει εκδοθεί, κατά την κείμενη σχετική νομοθεσία, Πιστοποιητικό Ταξινόμησης ή Δελτίο Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.). Οι διατάξεις της παρούσας που αφορούν φορτηγά αυτοκίνητα εφαρμόζονται ανάλογα και στα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα, τα οποία, εφόσον λάβουν στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας, μπορούν να κυκλοφορούν ελκόμενα κατά τις ισχύουσες διατάξεις».

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι τα στοιχεία «δοκιμαστικής κυκλοφορίας που χορηγούνται, χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς και μόνον από τα δικαιούμενα πρόσωπα, στο όνομα των οποίων εκδίδονται για τους σκοπούς της δοκιμαστικής κυκλοφορίας είτε προς πώληση, είτε προς επίδειξη ή δοκιμή στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, είτε στο πλαίσιο διεξαγωγής ερευνητικών έργων στον ερευνητικό τομέα των μεταφορών, επιβατηγών, λεωφορείων, φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών».

Για τα λεωφορεία

Με την ίδια απόφαση (Αριθμ. 54607 – ΦΕΚ 1358/Β/26.02.24), ειδικά για τα λεωφορεία, ορίζεται ότι τα πρόσωπα που επιβαίνουν στα υπό δοκιμαστική κυκλοφορία λεωφορεία έχουν σχέση με τους  συγκοινωνιακούς φορείς και τις αναθέτουσες αρχές απαγορευομένης της οποιουδήποτε άλλου είδους μεταφοράς.

Τα συγκεκριμένα λεωφορεία οδηγούνται από οδηγούς είτε των εταιρειών κατασκευής, εμπορίας ή προμήθειας αυτών, είτε των ανωτέρω φορέων, είτε των κατά τόπον αρμόδιων συγκοινωνιακών φορέων, οι οποίοι κατέχουν την κατάλληλη άδεια οδήγησης. Η δημόσια δοκιμαστική κυκλοφορία των εν λόγω λεωφορείων πραγματοποιείται σε απόσταση ακτίνας είκοσι (20) χιλιομέτρων από τα αμαξοστάσια των ανωτέρω φορέων.

Αρμόδιες για τη χορήγηση και ανανέωση των στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας (άδεια και κρατικές πινακίδες ΔΟ.Κ.) είναι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων ή των Περιφερειών, όπου βρίσκεται η έδρα ή το υποκατάστημα των προσώπων ή των φορέων.

PreviousNext