Υποβολή εντύπου αίτησης εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Παρ, 19/05/2023 - 15:46

Με φυσικό φάκελο και όχι ηλεκτρονικά πρέπει να υποβάλλεται το ειδικό έντυπο της αίτησης εκτύπωσης άδειας οδήγησης το οποίο πρέπει, επίσης, να πληροί τις προδιαγραφές του υποδείγματος, φέροντας βεβαίωση γνήσιου υπογραφής, και τη φωτογραφία και την υπογραφή του αιτούντα σε φυσική μορφή στα προκαθορισμένα πλαίσια.

Επιπλέον, η απαιτούμενη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του αιτούντα επί του ειδικού εντύπου αίτησης εκτύπωσης δεν δύναται να υποκαθίσταται από την ψηφιακή βεβαίωση του εντύπου μέσω του govgr, καθόσον τόσο η υπογραφή όσο και η φωτογραφία που υφίστανται σε φυσική μορφή επί του εντύπου, μετά την κατάλληλη επεξεργασία/ψηφιοποίησή τους από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων, τίθενται και επί του εντύπου της άδειας οδήγησης.

Τα παραπάνω διευκρινίζονται με σημερινή (19/05/23) εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου αναφέρει:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 της β’ σχετικής αποφάσεως, οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας υποχρεούνται να αποστέλλουν τα αιτήματα για εκτύπωση αδειών οδήγησης προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων, σύμφωνα με το ειδικό έντυπο αίτησης του Παραρτήματος της ίδιας απόφασης (το έντυπο παρατίθεται και στο Παράρτημα Ι της γ’ σχετικής κ.υ.α.).

Στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι το έντυπο περιλαμβάνει σε φυσική μορφή τη φωτογραφία, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, και την υπογραφή του ενδιαφερομένου, στοιχεία τα οποία ψηφιοποιούνται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων.

Ας σημειωθεί ότι, σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης αίτησης και δικαιολογητικών για διαδικασία άδειας οδήγησης, σε εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 3α του άρθρου 3 της β’ σχετικής αποφάσεως [η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της κ.υ.α. Δ30/A3/99139/2020 (Β’ 5141)], δεν απαιτείται η συμπλήρωση του εν λόγω ειδικού εντύπου αίτησης, και τα εκτυπώσιμα στοιχεία αποστέλλονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Διεύθυνση Διαβατηρίων προς εκτύπωση ηλεκτρονικά, χωρίς φυσικό φάκελο.

Στο α’ σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων αιτήματα εκτύπωσης αδειών οδήγησης, κατά τα οποία, το ως άνω ειδικό έντυπο δεν φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής αλλά είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο μέσω της διαδικασίας «Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (govgr). Η ψηφιακή υπογραφή (μέσω του govgr) του εντύπου έχει ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των διαστάσεών του (σμίκρυνση) και παράλληλα τη μεταβολή των θέσεων των αυστηρά προκαθορισμένων πλαισίων όπου τίθενται η φωτογραφία και η υπογραφή, με επακόλουθο να καθίσταται τεχνικά αδύνατη η εισαγωγή και η αναγκαία επεξεργασία των υποβληθέντων αιτημάτων στο Μηχανογραφικό Σύστημα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων.

Η απαιτούμενη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του αιτούντα επί του ειδικού εντύπου αίτησης εκτύπωσης δεν δύναται να υποκαθίσταται από την κατά τα ανωτέρω ψηφιακή βεβαίωση του εντύπου μέσω του govgr, καθόσον τόσο η υπογραφή όσο και η φωτογραφία που υφίστανται σε φυσική μορφή επί του εντύπου, μετά την κατάλληλη επεξεργασία/ψηφιοποίησή τους από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων, τίθενται και επί του εντύπου της άδειας οδήγησης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω επισημαίνεται ότι, εξακολουθεί να απαιτείται, για τις αιτήσεις αναφορικά με διαδικασίες άδειας οδήγησης που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ΚΕΠ της χώρας με φυσικό φάκελο (όχι δηλαδή ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης), το υποβαλλόμενο ειδικό έντυπο αίτησης εκτύπωσης να πληροί τις προδιαγραφές του υποδείγματος, φέροντας βεβαίωση γνήσιου υπογραφής, και τη φωτογραφία και την υπογραφή του αιτούντα σε φυσική μορφή στα προκαθορισμένα πλαίσια.

Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ΚΕΠ της χώρας παρακαλούνται για τις ενέργειές τους και την ενημέρωση των συναλλασσομένων με τους οποίους έρχονται σε δια ζώσης ή απομακρυσμένη επικοινωνία, αναφορικά με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.